O časopisu

Zaměření a záběr

Anthropologia integra je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín.

Časopis uveřejňuje odborné studie (v anglickém, českém, německém, a slovenském jazyce), které odpovídají jeho interdisciplinárnímu zaměření.

Časopis publikuje také články, eseje, zprávy, recenze a příspěvky popularizující vědu a umění.

Délka příspěvků by neměla přesahovat u studií 20 normostran a u ostatních příspěvků 10 normostran (normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer).

Recenzní řízení

Příspěvky publikované v časopise Anthropologia integra procházejí recenzním řízením. V jeho průběhu texty posuzují po formální i obsahové stránce dva domácí či zahraniční odborníci a na základě jejich stanovisek obsažených v recenzních posudcích jsou autorovi doporučeny případné úpravy. Cílem je publikovat práce obsahující nové, dosud nezveřejněné poznatky, jež přispívají k rozvoji oboru a dodržují vysoký standard odborné prezentace.

Redakce poskytuje autorům recenzní posudky nebo jejich relevantní pasáže. Upravuje-li autor studii s přihlédnutím k recenzním posudkům, může na posudky písemně reagovat v průvodním dopise (může uvést/zdůvodnit, které připomínky přijal, které do nové verze studie nezapracoval, příp. se kterými nesouhlasí apod.). Pro přepracované verze rukopisů (tj. pro rukopisy, v nichž jsou zapracovány připomínky recenzentů) platí stejná formální kritéria (např. doporučený rozsah) jako pro první verze nabízených rukopisů.

Pravidla otevřeného přístupu

Obsah webových stránek podléhá licenci "Creative Commons Attribution 4.0 International.“ 

Publikační etika

Více informací zde.

Autorská korektura

Všechny recenzované studie podléhají autorizaci při autorské korektuře. Autorská korektura musí být redakci vrácena obratem. Pokud se autor studie nevyjádří k autorské korektuře do pěti pracovních dnů, je studie považována za autorizovanou. Podstatné změny v textu či v přílohách jsou při autorské korektuře bez souhlasu redakce nepřípustné. Autorská korektura má být jen opravou sazečských chyb, nikoliv přepracováním rukopisu, vyžadujících výměnu celých řádek, odstavců nebo stránek. Prosíme autory rukopisů o pochopení, neboť nadměrné autorské korektury prodražují sazbu a prodlužují termíny vydání.

Sponsors

Akademické nakladatelství CERM