K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Pokyny pro autory

Pokyny pro přispěvatele časopisu Anthropologia integra

Časopis Anthropologia integra uveřejňuje odborné texty (v anglickém, českém, německém a slovenském jazyce), které odpovídají jeho interdisciplinárnímu zaměření. Redakce přijímá příspěvky elektronicky přes redakční systém (více o registraci do systému na https://journals.muni.cz/anthropologia_integra) případně e-mailem na obě dvě uvedené adresy: jmalina@sci.muni.cz a tmorkovsky@email.cz.

Recenzní řízení

Příspěvky publikované v časopise Anthropologia integra procházejí recenzním řízením. V jeho průběhu texty posuzují po formální i obsahové stránce dva domácí či zahraniční odborníci a na základě jejich stanovisek obsažených v recenzních posudcích jsou autorovi doporučeny případné úpravy. Cílem je publikovat práce obsahující nové, dosud nezveřejněné poznatky, jež přispívají k rozvoji oboru a dodržují vysoký standard odborné prezentace.

Pokyny formální

Časopis publikuje studie, eseje, zprávy, recenze a příspěvky popularizující vědu a umění. Délka příspěvků by neměla přesahovat u studií 20 normostran, u ostatních příspěvků 10 normostran a u recenzí a zpráv 3 normostrany (normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer).

Obsah a členění příspěvku:

 1. Název příspěvku.
 2. Jméno autora a kontakt ve formě plného názvu a adresy pracoviště a e-mailové adresy.
  1. U příspěvku v českém nebo slovenském jazyce následuje za jménem autora a kontaktem název a krátké shrnutí v angličtině (abstract), jehož rozsah by měl být 100 až 200 slov (do 1500 znaků); pod abstraktem 5–8 klíčových slov v anglickém jazyce (keywords). Za abstraktem a klíčovými slovy v angličtině následuje abstrakt a klíčová slova v češtině (ve stejném rozsahu).
  2. U příspěvku v cizím jazyce následuje za jménem autora a kontaktem název a krátké shrnutí v češtině (abstrakt), jehož rozsah by měl být 100 až 200 slov (do 1500 znaků); pod abstraktem 5–8 klíčových slov v českém jazyce. Za abstraktem a klíčovými slovy v češtině následuje abstrakt a klíčová slova v angličtině (ve stejném rozsahu).
 3. Krátký životopis zařazený na konci příspěvku v rozsahu 20–30 slov (ve stejném jazyce jako text příspěvku).
 4. Odkazy na položky literatury ze seznamu literatury v textu jsou v kulatých závorkách – odkazy mají podobu: … (Boas 1908, 25–28).
 5. Příklady základních druhů bibliografických hesel v seznamu literatury:
  1. knižní monografie Aldred, Cyril (1971): Jewels of the Pharaohs. Egyptian Jewellery of the Dynastic Period. London: Thames and Hudson. Vachala, Břetislav (2009): Staroegyptská Kniha mrtvých. Překlad. Praha: Dokořán.
  2. studie ve sbornících Störk, Lothar (1984): Rabe. In: Helck, Wolfgang – Westendorf, Wolfhart, eds., Lexikon der Ägyptologie, V. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 74–75.
  3. články v časopisech Borofski, Robert (2002): The Four Subfields: Anthropologists as Mythmakers. American Anthropologist, 104(2), 463–480.
  4. elektronické dokumenty Hoder, James (1999): The Development of Anthropology in the Sciences and Humanities. (online). http://www.hoder.com.
 6. Poznámky pod čarou umístěné na téže stránce v textu označujte horním indexem a jejich vlastní text doplňte odkazy na literaturu (citují se shodně jako odkazy na položky literatury).
 7. Citaci uvádějte doslovně (včetně případných chyb v původním textu; označte je: sic) a vždy vkládejte do uvozovek. Chcete-li část citace vynechat, napište kulaté závorky a v nich tři tečky.

Pokyny technické

 1. Rukopisy musí být vytvořeny v textovém editoru Word nebo jiném kompatibilním editoru a mít formát .doc nebo .rtf. Měly by používat velikost písma 12, řádkování 1,5 a odsazení na obou okrajích 2,5 cm. Stránky musí být očíslovány na dolním okraji strany uprostřed. 
 2. Slova na konci řádku nedělte a nezarovnávejte. „Tvrdé“ zakončení řádku (pomocí klávesy ENTER) užívejte pouze na ukončení odstavce nebo titulku a podtitulku.
 3. K zvýraznění určité části textu používejte kurzívu, nikoli tučné ani podtržené písmo.
 4. Internetové adresy nekopírujte přímo z internetu, ale opište je jako text.
 5. Ilustrace – všechny dokumentární materiály (fotografie, diagramy, kresby, nákresy, mapy) musí být předloženy v elektronické podobě. Každá ilustrace je samostatným souborem s patřičným označením: (obr. 1), (fig. 1). Vyhovující bitmapové formáty ilustrací jsou TIFF, JPEG, BMP, GIF, EPS, PSD (minimální rozlišení barevných ilustrací je 300dpi při šířce obrázku alespoň 9 cm, u vyobrazení černobílých či ve stupních šedi je vhodné rozlišení až 600 dpi při výše uvedené šířce). Vhodné formáty vektorové grafiky: AI, EPS, PDF, WMF, CDR. Redakce nepřijímá ilustrace vložené do aplikace MS-Word. Pokud chce autor zařadit ilustrace s nedostatečným rozlišením (klíčové ilustrace v lepším rozlišení nemá), učiní tak po dohodě s redakcí. Ilustrace by měly být zasílány elektronicky (redakční systém, e-mail, úschovna atd.) nebo na CD společně s textovou částí, ve výše doporučeném rozlišení a formátu. Odkazy v textu na všechny dokumentární materiály musí být v následujícím formátu: (obr. 1), (fig. 1). Názvy příslušných souborů na CD musí mít stejné znění, jak je vyznačeno v textu (obr1.tiff). Popisky k obrázkům je vhodné dodat v samostatném souboru.
 6. Tabulky a grafy budou předkládány v elektronické podobě jako samostatné soubory. Nejvhodnější je dodat je v podobě souboru vektorové grafiky (AI, EPS, PDF, CDR), případně jako soubory bitmapové grafiky (tiff, jpeg) s vysokým rozlišením. Akceptovatelné jsou tabulky jako samostatné soubory programu MS-excel a MS-word. V textu uváděné odkazy na tabulky a grafy musí být v následujícím formátu: (tab. 1), (graf 1). Názvy příslušných souborů na CD musí mít stejné znění, jak je vyznačeno v textu (tab. 1.xls). Popisky k tabulkám a grafům je vhodné dodat v samostatném souboru.
 7. U obrázků, tabulek a grafů, jejichž autorem není autor příspěvku, je třeba za popiskem uvést autora, případně původní pramen (formou citace, která je pak uvedena jako plné bibliografické heslo v seznamu literatury; u fotografií se uvádí autor v každém případě): … Pramen: Klíma 2010, 12. … Foto: Jiří Němec. … Kresba: Jana Černá.

Studie

Oboustranně anonymnímu recenznímu řízení podléhají pouze příspěvky určené pro rubriku „studie“. Ostatní typy příspěvků posuzuje jen redakce. Do rubriky studie jsou zařazovány následující typy příspěvků, eventuálně jejich smysluplné kombinace:

 • Teoretické studie představují/rozbírají různé teoretické přístupy k problémům z vybrané tematické oblasti. Autor teoretické studie by měl prokázat vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a schopnost „vertikálně orientovaného“ vhledu. Obecně platné členění textu teoretické studie neexistuje – řídí se obsahovými hledisky vyplývajícími z pojednávaného tématu.
 • Přehledové studie podávají komplexní přehled a kritickou analýzu o podstatě a vývojových/historických proměnách jevu, konceptu nebo teorie, které jsou předmětem studie. Předpokladem zpracování přehledové studie je analyticky proniknout k jádru pojednávané problematiky a přehlédnout ji v horizontálně rozprostřeném pohledu z různých aspektů a se syntetizujícím nadhledem.
 • Metodologické studie analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich silné a slabé stránky. Předpokladem zpracování metodologické studie je uvedení vlastností nové nebo adaptované techniky (reliabilita, validita apod.), popř. parametrů standardizace.
 • Empirické studie přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami. Prezentovaná zjištění mají vyplývat z realizovaného empirického šetření. Součástí empirické studie by měly být informace, které tato zjištění dokladují. Empirická studie má být zřetelně členěna na následující části: formulace problému, přehled relevantní literatury, použité výzkumné metody a postupy, způsoby vyhodnocení empirických dat, výsledky a jejich interpretace, diskuse, závěry. Kvalitu empirické studie určuje míra objektivity, reliability a validity prezentovaných výsledků a jejich zpětná ověřitelnost.

Fórum

Volné i polemické a kritické úvahy o problematice současné antropologie. Autoři dodají také anglický název článku.


Eseje

Duchaplné texty na vysoké stylistické úrovni pojednávající o aktuálních otázkách antropologických věd. Autoři dodají také anglický název článku.


Zprávy

Příspěvky informativního charakteru, které stručně a výstižně referují o aktuálním dění v oblasti antropologie a příbuzných oborů. Autoři dodají také anglický název zprávy.


Recenze

Příspěvky, jejichž cílem je kriticky posoudit aktuální a významné publikace, výstavy či akce v oboru a příbuzných disciplínách.


Popularizace vědy

Články s antropologickou tematikou určené širší zainteresované veřejnosti. Autoři dodržují formální pravidla sekce studie (seznam referencí, český a anglický abstrakt a klíčová slova).


Věda & umění

Články, povídky, básně, výtvarná díla apod. umělecky zpracovávající antropologickou tematiku. Autoři dodají také anglický název článku.


Z redakční pošty

Dopisy čtenářů týkající se obsahu časopisu, jeho úrovně, návrhů na inovace apod. 


Series Monographica

Edice monografií přiřazená k časopisu Anthropologia integra.

Edice přináší původní odborné publikace z oblasti obecné antropologie a „příbuzných“ disciplín.

1) Edice je otevřena českým i zahraničním autorům.

2) ISBN (a číslo DOI pro vstup do Crossref databáze) udílí Akademické nakladatelství CERM a Vydavatelství Masarykovy univerzity.

3) Text v českém jazyce (s anglickým nebo německým resumé) nebo v anglickém či německém jazyce (s českým resumé).

4) Každá z monografií prochází recenzním řízením (minimálně 2 recenzenti).

5) Edice vychází elektronicky, pouze výjimečně i papírově.

6) Monografie edice zachovávají zpravidla stejný formát i grafiku jako časopis Anthropologia integra (případně se může změnit barva přebalu apod

7) Formální pokyny pro autory monografií jsou stejné jako pro autory časopisu Anthropologia integra.

8) Edici spravuje stejný kolektiv jako časopis Anthropologia integra .