Problémy a aspekty pojmu maska: Pokus o definici a vymezení

Vít Erban

Abstrakt

V odborné literatuře je věnována malá pozornost problému, co je vlastně maska a jak ji definovat a vymezit. Proto se tento pojem používá nejednotně a nejednoznačně. Pokud však není shoda v tom, co lze, nebo naopak nelze pokládat za masku a pokud tato otázka není ani problematizována, snaha dobrat se obecných závěrů o původu, významu a funkcích masky je obtížná. Především ve studiích zaměřených komparativně, které se pokouší uchopit masku v mezioborovém, multižánrovém nebo mezikulturním kontextu, je třeba vycházet z určité ustálené terminologie. Cílem této stati je nabídnout co možná nejpřesnější vymezení masky, které by zahrnovalo všechny její funkčně-významové typy. Masky svým zakotvením v relativitě, paradoxu a ambivalenci nemohou mít zcela pevný a jasně definovatelný status, proto předložená definice nabízí pouze určité faktory, které je třeba vzít v úvahu, neumožňuje však stanovit jasné hranice a pevné kategorie. Svým pracovním účelem chce především podnítit diskuzi.

Bibliografická citace

Erban, V. (2017): Problémy a aspekty pojmu maska: Pokus o definici a vymezení. Anthropologia integra, 8(1), 21–28. https://doi.org/10.5817/AI2017-1-21

Klíčová slova

maska; identita; představení; masopust; česká lidová kultura

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bachtin, Michail Michajlovič (2007): François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Argo.

Baran, Ludvík (1975): Masky, démoni, šaškové. Umění a řemesla, 1, 42–46.

Caillois, Roger (1968): Zobecněná estetika. Praha: Odeon.

Caillois, Roger (1998): Hry a lidé. Maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon.

Crumrine, Ross N. (1983): Masks, Participants, and Audience. In: Crumrine, Ross N. – Halpin, Marjorie, eds., The Power of Symbols. Masks and Masquerade in the America, Vancouver: Univeristy of British Columbia Press, 1–11.

Ebelová, Kateřina (2012): Maska v proměnách času a kultur. Praha: Grada.

Edson, Gary (2005): Masks and Masking. Faces of Tradition and Belief Worldwide. Jefferson: McFarland.

Emigh, John (1996): Masked Performance. The Play of Self and Other in Ritual and Theatre. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Erban, Vít (2010): Maska a tvář. Hra s identitou v mezikulturních proměnách. Praha: Malá Skála.

Erban, Vít (2011): Maska (maškara; maskaron; maskot; persona). In: Malina, Jaroslav, et al., eds., Encyklopedie antropologie. Brno: Masarykova univerzita (online). http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html.

Frolcová, Věra (1988): Pokus o klasifikaci folklóru obřadních obchůzek. In: Frolec, Václav, ed., Obřadní obchůzky. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum – Ústav lidového umění, 59–76.

Frolec, Václav (1988): Obřadní obchůzky „Svatých nocí“: k jejich genezi a významu. In: Frolec, Václav, ed., Obřadní obchůzky, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum – Ústav lidového umění, 13–36.

Geertz, Clifford (2000). Interpretace kultur. Vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství.

Holubová, Markéta (2001): Masopustní maska v českých zemích. In: Obuchová, Ľubica, ed., Maska, kostým a lidové divadlo, Praha: Česká orientalistická společnost / Dar Ibn Rushd, 13–23.

Hlaváčová, Anna A. (2007): Homo ludens africanus, alebo, Pohľady na predstavenia masiek západnej Afriky. Bratislava: Kalligram.

Hrníčko, Václav (1977): Masopustní maškarní obchůzky v českých zemích: jejich vývoj a proměny. Muzeum a současnost, řada společenskovědní, 109–123.

Hrníčko, Václav (1988): Aktualizace a funkční posuny v masopustních obyčejích (na příkladu vybraných masek z Hlinecka). In: Frolec, Václav, ed., Obřadní obchůzky, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum – Ústav lidového umění, 139–155.

Jeřábek, Richard (2007): Maska, škraboška a figurína. In: Brouček Stanislav – Jeřábek, Richard, eds., Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, 2. svazek, věcná část A–N, Praha: Mladá fronta, 536–538.

Justoň, Zdeněk (1993): Maska. In: Holý, Ladislav – Soukup, Václav – Vodáková, Alena, eds., Sociální a kulturní antropologie, Praha: Sociologické nakladatelství / Sociologický ústav AV ČR, 132–134.

Komárek, Stanislav (2016): Mimikry a příbuzné jevy. Dějiny poznávání a výkladu vnějšího vzhledu živých organismů. Praha: Academia.

Komárek, Stanislav (2008): Příroda a kultura. Svět jevů a svět interpretací. Praha: Academia.

Kratochvíl, Matěj – Tyllner, Lubomír (2007): Masopustní koleda na Doudlebsku. Dobrkovská Lhota. Praha: Etnologický ústav AV ČR.

Lévi-Strauss, Claude (1996): Cesta masek. Liberec / Praha: Dauphin.

Lommel, Andreas (1972): Masks. Their Meaning and Function. London: Paul Elek.

Mack, John, ed. (1994): Masks. The Art of Expression. London: British Museum Press.

Munclinger, Josef František (1940): Hercova tvář a maska. Umění masky. Praha: Českomoravský Kompas.

Napier, David A. (1986): Masks, Transformation, and Paradox. Berkeley: University of California Press.

Nunley, John W. – McCarty, Cara, eds. (1999): Masks. Faces of Culture. New York: Harry N. Abrams.

Obuchová, Ľubica, ed. (2001): Maska, kostým a lidové divadlo. Praha: Česká orientalistická společnost / Dar Ibn Rushd.

Pernet, Henry (2006): Ritual Masks. Deceptions and Revelations. Eugene: Wipf & Stock.

Popelka, Pavel (1989): Masky v masopustních obyčejích. Malovaný kraj 25(1), 20–21.

Portmann, Adolf (1997a): Nové cesty biologie I. In: Scientia & Philosophia: 7, Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 49–161.

Portmann, Adolf (1997b): Nové cesty biologie II. In: Scientia & Philosophia: 8, Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 3–112.

Russel, Karen Hodge – Etmanskie, Jenny (2006): Mask, ceremonial. In: Birx, James H., ed., Encyclopedia of Anthropology 1–5. Thousand Oaks: Sage Publications, 1546–1549.

Schechner, Richard (2003): Performance Theory. London: Routledge.

Schechner, Richard (2006): Performance Studies. An Introduction. London: Routledge.

Sítek, Martin (2015): Symbolika a funkce masek ve vybraných lidových obyčejích výročního cyklu na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – Ústav evropské etnologie (diplomová práce).

Slivka, Martin (1990): Ľudové masky. Bratislava: Tatran.

Sorrel, Walter (1973): The Other Face. The Mask in the Arts. London: Thames and Hudson.

Staňková, Jitka – Baran, Ludvík (1998): Masky, démoni, šaškové. Pardubice: Theo.

Stavělová, Daniela (2008): Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, status a integrace. Praha: Etnologický ústav AV ČR.

Šimša, Martin (2007): Masopustní obchůzka „hřebenářů“ – nové aspekty jejího výkladu. Národopisná revue, 17(44): 178–181.

Tomeš, Josef (1979): České a slovenské masopustní obyčeje a jejich mezinárodní obměny. In: Frolec, Václav – Tomeš, Josef, eds., Masopustní tradice, Brno: Blok, 37–49.

Turner, Victor (1988): The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications.

Vojancová, Ilona (2014): Masopust na Hlinecku. Územní památková správa na Sychrově: Národní památkový ústav.

Werness, Hope B. (2000): The Continuum Encyclopedia of Native Art. Worldview, Symbolism, and Culture in Africa, Oceania, and North America. New York / London: Continuum.

Zíbrt, Čeněk (1950): Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad.

https://doi.org/10.5817/AI2017-1-21