Metodologické aspekty etnografického výskumu vo väzniciach

Roč.15,č.1(2024)
Anthropologia integra

Abstrakt

Tento článok je zameraný na metodologickú reflexiu etnografického výskumu v slovenských väzniciach. Článok je založený na prebiehajúcom výskume jedného z autorov a jeho účelom je prispieť k debatám o možnostiach a využití etnografie vo väzenskom prostredí na Slovensku. Text sa dotýka potenciálne problematických a citlivých oblastí výskumu vo väzniciach, ktorý zahŕňa otázky vstupu do terénu, získavanie respondentov, vedenie rozhovorov alebo spracovávanie výskumných dát a otvára dôležité otázky výskumníckej etiky v súvislosti s publikovaním terénnych dát. Téma je zároveň zasadená do širších teoretických kontextov využitia etnografických metód v ťažko prístupných inštitúciách a výskumných prostrediach.


Klíčová slova:
metodológia; etnografia; výskum; slovenský väzenský systém; inštitúcie
Reference

Becci, Irene (2015): Institutional Resistance to Religious Diversity in Prisons: Comparative Reflections Based on Studies in Eastern Germany, Italy and Switzerland. International Journal of Politics, Culture, and Society, 28(1), 5–19.

Beláňová, Andrea – Trejbalová, Tereza (2020): „Prvních deset let jsem si s personálem netykal.“ Pozice kaplana v české věznici. Sociológia, 52(1), 5–23.

Beláňová, Andrea (2020): Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně. Revue pro sociální politiku a výskum.

Berg, Bruce L. – Berg, Jill (1988): AIDS in Prison: The Social Construction of a Reality. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 32(1), 17–28.

Bernard, H. Russell (2006): Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Lanham: AltaMira Press.

Beyens, Kristel – Kennes, Philippe – Snacken, Sonja – Tournel, Hanne (2015): The Craft of Doing Qualitative Research in Prisons. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 4(1), 66–78.

Bogdan, Robert – Taylor, Steven J. (1975): Introduction to Qualitative Research Methods. New York: Wiley.

Bogdan, Robert (1972): Participant Observation in Organizational Settings. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Burgess, Robert G. (1991): Sponsors, Gatekeepers, Members, and Friends: Access in educational settings. In W. B. Shaffir & R. A. Stebbins (Eds.), Experiencing Fieldwork: An Inside View of Qualitative Research. Newbury Park, CA: Sage.

Crewe, Ben - Levins, Alice (2019): „The Prison as a Reinventive Institution.“ Theoretical Criminology. (online). https://doi.org/10.1177/1362480619841900.

Denney, Andrew S. (2018): Prison Chaplains: Perceptions of Criminality, Effective Prison Programming Characteristics, and the Role of Religion in the Desistance from Crime. American Journal of Criminal Justice, 43(3), 694–723.

Dirga, Lukáš – Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014): Nejasné vztahy moci - vězení očima českých dozorců. Sociologický časopis, 50(1), 83–105.

Dirga, Lukáš – Kubín, Tomáš (2023): Vězeň na útěku. Academia.

Dirga, Lukáš – Lochmannová, Alena – Juříček, Petr (2015): The Structure of the Inmate Population in Czech Prisons. Sociológia, 47(6), 559–578.

Dirga, Lukáš – Váně, Jan (eds.) (2023): Náboženství za mřížemi. Stále(é) i nestálé. Nakladatelství Lukáš a syn.

Dirga, Lukáš (2016): Jak se mluví za mřížemi: (tajná) mluva odsouzených v českých věznicích. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 8(1), 7–23.

Dirga, Lukáš (2016): Možnosti a úskalí vězeňské etnografie: metodologická reflexe využití vězeňské etnografie v českém kontextu. Česká kriminologie, 2(1), 1–12.

Dirga, Lukáš (2020): Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů. Západočeská univerzita v Plzni.

Eriksson, Anna Margareta (2016): „Prisons and the social production of immorality.“ Pp. 77–100 in A. Eriksson (ed.). Punishing the Other: The Social Production of Immorality Revisited. Abingdon: Routledge.

Fleisher, Mark W. (1989): Warehousing Violence. Newbury Park, Calif.: Sage.

Foucault, Michel (1995): Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books.

Gaborit, Liv Stoltze (2019): Looking through the Prison Gate: access in the field of ethnography. Cadernos Pagu, 55, 1 – 25.

Geertz, Clifford (2000): Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon).

Goffman, Erving (1961): Asylums. Essays on the Social Situation of Patients and Other Inmates. Garden City, N.Y.: Anchor Books.

Hammersley, Martyn – Atkinson, Paul (1995): Ethnography: Principles in Practice. New York: Routledge.

Hicks, Allison M. (2012): Learning to watch out: Prison chaplains as risk managers. Journal of Contemporary Ethnography, 41(6), 636–667.

Jackson, Bruce (1977): Killing Time: Life in the Arkansas Penitentiary. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Jang, Sung Joon – Johnson, Byron R. (2022): Religion and Rehabilitation as Moral Reform: Conceptualization and Preliminary Evidence. American Journal of Criminal Justice, 49, 47–73. (online). https://doi.org/10.1007/s12103-022-09707-3.

Jones, Richard S. (1995): Uncovering the Hidden Social World: Insider Research in Prison. Journal of Contemporary Criminal Justice,11(2), 106–118.

Justová, Martina (2005): Cisár je nahý. Bratislava: Otto Németh.

Larson, Calvin J. – Berg, Bruce L. (1989): Inmates' Perceptions of Determinate and Indeterminate Sentences. Behavioral Sciences and the Law, 7(1), 127–137.

Liebling, Alison (1999): Doing Research in Prison: Breaking the Silence? Theoretical Criminology 3(2), 147–173. (online). http://dx.doi.org/10.1177/1362480699003002002.

Liebling, Alison (2011): Distinctions and distinctiveness in the work of prison officers: Legitimacy and authority revisited. European Journal of Criminology, 8 (6), 484–499.

Lochmannová, Alena (2016): Vězenský trh: hybridní barter a komoditní trh v prostředí českých věznic. Acta FF ZČU, 8(1), 25–42.

Lukáčová, Silvia – Lukáč, Marek (2022): Vzdelávanie vo väzniciach. Pohľad učiteľov na formálne vzdelávanie odsúdených. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.

Martinek, Michael (2022): Duchovní služba ve věznicích. Praha: Česká biblická společnost.

Mertl, Jiří (2020): „Musíte makat a poslouchat, no“: Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 56(4), 523 –553.

Nedbálková, Kateřina (2006): Etnografický výzkum ve vězení. In: Kocurová, M. (ed.): Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 1–19.

Peterson, Michael – Johnstone, Bryan M. (1995): The Atwood Hall Health Promotion Program, Federal Medical Center, Lexington, Ky.: Effects on Drug-Involved Federal Offenders. Journal of Substance Abuse Treatment, 12(1), 43–48.

Phillips, Peter (2013): Roles and Identities of the Anglican Chaplain: a prison ethnography. Cardiff Centre for Chaplaincy Studies.

Shaffir, William B. – Stebbins, Robert A. – Turowetz, Allan (1980): Fieldwork Experience: Qualitative Approaches to Social Research. New York: St. Martin's Press.

Shaffir, William B. – Stebbins, Robert A. (1991): Experiencing Fieldwork: An Inside View of Qualitative Research. Newbury Park, CA: Sage.

Soukup, Martin (2014): Terenní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Univerzita Karlova v Praze.

Španková, Jana (2013): Resocializácia odsúdených. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2013.

Spencer, Gary (1991): Methodological Issues in the Study of Bureaucratic Elites: A case study of West Point. In: R. G. Burgess (Ed.), Field Research: A Sourcebook and Field Manual. New York: Routledge.

Sundt, Jody L. – Cullen, Francis T. (2002): The correctional ideology of prison chaplains: A national survey. Journal of Criminal Justice, 5, 369 – 385.

Sutton, James (2011): An Ethnographic Account of Doing Survey Research in Prison: Descriptions, Reflections, and Suggestions from the Field. Qualitative Sociology Review VII(2), 45-63.

Sykes, Gresham M. (1958): Society of Captives: A Study of Maximum Security Prison. Princeton: Princeton University Press.

Tošnerová, Monika (2022): Podoba a úskalí terénního výzkumu v prostředí radikálních krajně pravicových uskupení. Antropowebzin, 1-2, 35–42.

Vancáková, Soňa a kol. (2021): Odsúdení. Košice: Equilibria

Metriky

0

Crossref logo

0


91

Views

29

PDF views