Možnosti a meze výzkumu pohřebišť novokřtěnců na jižní Moravě z pohledu biologické antropologie, historie a religionistiky

Roč.14,č.2(2023)
Anthropologia integra

Abstrakt

Studie je věnována problematice určení a lokalizace novokřtěneckých pohřebišť na jižní Moravě. Novokřtěnci byli vnitřně rozmanitým náboženským proudem reformace, který vznikl ve 20. letech 16. století v oblastech s německy mluvícím obyvatelstvem. V důsledku perzekuce ze strany nábožensky majoritní, katolické, nebo protestantské vrchnosti, migrovali od roku 1526 na Moravu. Novokřtěnci se od místní populace odlišovali svým etnickým původem, jazykem, způsobem života a náboženským vyznáním. Zanechali výraznou a dosud patrnou stopu v moravské kultuře. O jejich pohřebním ritu, pohřbívání, pohřebištích a kosterních souborech, které by s jistotou patřily novokřtěncům, je známo jen velmi málo. V tomto článku usilujeme o souhrn a konfrontaci informací o dosavadních nálezech skeletů a jejich inventáře, které by mohly patřit některé ze skupin novokřtěnců, s historickými záznamy o jejich sídlech či přímo pohřebištích. Komparaci a identifikaci pohřebišť znesnadňuje neúplnost ve všech zdrojích evidence. U některých sídel máme historické záznamy o pohřebištích, nemáme však archeologické zprávy o dosud nalezených skeletech. S jinými lokalitami jsou spojené kusé zmínky o nalezených skeletech, ale podrobnější archeologické zprávy nejsou k dispozici. Jednoznačnou identifikaci kosterních nálezů komplikuje nevýrazná a nespecifická povaha pohřebního ritu, konfesní pestrost a relativně krátký čas pobytu novokřtěnců na Moravě. Lokality uvedené v článku mohou patřit novokřtěncům, jistotu stanovenou s pomocí laboratorních metod však v současné době máme pouze o pohřebišti v Přibicích (okres Brno-venkov). Zde sestavený soupis potenciálních pohřebišť novokřtěnců může posloužit jako východisko pro ověření původu na nich pohřbených osob pomocí moderních přírodovědných metod – analýzy staré DNA a izotopů.


Klíčová slova:
novokřtěnci; huterité; pohřební ritus; pohřebiště; kosterní pozůstatky; Jižní Morava
Reference

Prameny

Beck J. (ed.) (1883): Die Geschichts-Bücher der Wiedertäufer in Oesterreich-Ungarn, betrefend deren Schicksale in der Schweiz, Salzburg, Ober- und Nieder-Oesterreich, Mähren, Tirol, Böhmen, Süd-Deutschland, Ungarn, Siebenbürgen und Süd-Russlandin der Zeit von 1526 bis 1785. Fontes Rerum Austriacarum, II.díl Diplomataria et acta, 43. svazek, Wien.

Hostetler J. A. – Gross L. – Bender E. (eds.) (2013): Selected Hutterian Documents in Translation 1542–1654. Philadelphia.

Hutterian Brethren (ed.) (1987): The Chronicle of the Hutterian Brethren. Vol. I. Rifton.

Mais, Adolf (ed.) (1964): Das Hausbuch von Neumühl 1558–1610, das älteste Grundbuch der huterischen Brüder. Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 80, 66–88.

Pozemková a pamětní kniha Nosislavi, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond C 177 Archiv městečka Nosislav, inv. č. 12a.

Wolkan R. (ed.) (1923): Geschicht-Buch der Hutterischen Brüder, Wien.

Zieglschmid A. J. F. (ed.) (1943): Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder, Ithaca, New York.

The Chronicle of the Hutterian Brethren I, (1986): Rifton N. Y.: Plough Publishing House.

Zeiler M., (ed. Merian M.) (1650): Topographia Germaniae I. Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, Frankfurt am Main.

Literatura

Anagnostou P. – Capocasa M. – Dominici V. – Montinaro F. – Coia V. – Destro-Bisol G. (2017): Evaluating mtDNA patterns of genetic isolation using a re-sampling procedure: A case study on Italian populations. Annals of Human Biology 44(2), 140–148. https://doi.org/10.1080/03014460.2016.1181784

Boycott K. M. – Parboosingh J. S. – Chodirker B. N. – Lowry R. B. – McLeod D. R. – Morris J. – Greenberg C. R. – Chudley A. E. – Bernier F. P. – Midgley J. – Møller L. B. – Innes A. M. (2008): Clinical genetics and the Hutterite population: A review of Mendelian disorders. American Journal of Medical Genetics Part A 146A(8), 1088–1098. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.32245

Capocasa M. – Battaggia C. – Anagnostou P. – Montinaro F. – Boschi I. – Ferri G. – Alù M. – Coia V. – Crivellaro F. – Bisol G. D. (2013): Detecting Genetic Isolation in Human Populations: A Study of European Language Minorities. PLOS ONE 8(2), e56371. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056371

Coia V. – Capocasa M. – Anagnostou P. – Pascali V. – Scarnicci F. – Boschi I. – Battaggia C. – Crivellaro F. – Ferri G. – Alù M. – Brisighelli F. – Busby G. B. J. – Capelli C. – Maixner F. – Cipollini G. – Viazzo P. P. – Zink A. – Destro Bisol G. (2013): Demographic Histories, Isolation and Social Factors as Determinants of the Genetic Structure of Alpine Linguistic Groups. PLOS ONE 8(12), e81704. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081704

Diblíková M. (2020): Novokřtěnci z Mikulova. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav antropologie. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/ksew6/

Dvořák P. – Peška J. (1991): Záchranný výzkum u Bulhar (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 33, 28.

Ehler E. – Vanek D. (2017): Forensic genetic analyses in isolated populations with examples of central European Valachs and Roma. Journal of Forensic and Legal Medicine 48, 46–52. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2017.04.001

Enderová P. (1997): Slavkov (okr. Vyškov). Přehled výzkumů 1993–1994 38, 271–272.

Freyre E.A. – Ortiz M.V. (1988): The effect of altitude on adolescent growth and development. Journal of Adolescent Health Care 9(2), 144–149. https://doi.org/10.1016/0197-0070(88)90061-7

Friedmann R. (1953): Hutterite Physicians and Barber-Surgeons. Mennonite Quaterly Review 27, 128–136.

Gagneux P. – Wills C. – Gerloff U. – Tautz D. – Morin P. A. – Boesch C. – Fruth B. – Hohmann G. – Ryder O. A. – Woodruff D. S. (1999): Mitochondrial sequences show diverse evolutionary histories of African hominoids. Proceedings of the National Academy of Sciences 96(9), 5077–5082. https://doi.org/10.1073/pnas.96.9.5077

Hostetler J. A. (1985): History and relevance of the Hutterite population for genetic studies. American journal of medical genetics, 22/3, 453–462.

Hrubý F. (1935): Die Wiedertäufer in Mähren, Lipsko.

Hu W. – Hao Z. – Du P. – Di Vincenzo F. – Manzi G. – Cui J. – Fu Y. X. – Pan Y. H. – Li, H (2023): Genomic inference of a severe human bottleneck during the Early to Middle Pleistocene transition. Science 381(6661), 979–984. https://doi.org/10.1126/science.abq7487

Cherkinsky A. (2010): Boleradice, trať Hroby. Radiocarbon analysis Report. Georgia 2010. Rkp. expertního posudku. Osobní fond P044. Uloženo: Archiv osobních fondů, Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i.

Janák, J. – Hledíková, Z. (1989): Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha.

Jaroš Jiří 1974): Záchrana kosterních nálezů ve Slavkově. Přehled výzkumů 1973, 103–104. Brno 1974.

Jüttner K. (1918): Geschichte der Friedhöfe in Nikolsburg. Nikolsburger Wochenschrift 58 (39), 1–2 a pokračování v 58 (40), 1–3.

Kala J. (2014): Ivančice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 55/2, 217.

Kalinová A. (2017): Novokřtěnská, habánská a posthabánská fajáns v Moravském zemském muzeu (1600–1765), Brno.

Kameníček, F. (1905): Zemské sněmy a sjezdy moravské: jejich složení, obor působnosti a význam od nastoupení krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského (1526–1628). Díl třetí a poslední. Brno.

Klenovský J. (2018): Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska. Praha.

Kostrouch F. (2011): Hodonín (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 52/2, 2011, 146–151.

Králíková M. (2007): Pohřební ritus 16.- 17. století na území střední Evropy. Brno: Nadace Universitas – Akademické nakladatelství CERM.

Kratochvíl A. (1913): Pohořelský okres. Vlastivěda moravská. Brno: Musejní spolek v Brně.

Kříž M. (2021): Pohřební ritus moravských novokřtěnců. Bakalářská práce. Brno: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita.

Kubín P. (2007): Archeologické výzkumy Regionálního muzea v Mikulově v letech 1995–2005. regioM 2007, 147–152.

Ličman A. (1921): Slavkovský okres. Vlastivěda moravská II, Místopis Moravy, Díl I místopisu, Brněnský kraj, Čís. 57. Brno: Musejní spolek.

Loserth, J. – Friedmann, R. (1959): Tyrol (Austria). Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. https://gameo.org/index.php?title=Tyrol_(Austria)&oldid=146298

Loukotová A. (2018): Lékaři, lazebníci a porodní báby z řad moravských novokřtěnců v 16.–17. století. Theatrum Historiae 22, 51–73.

Michna P. (1988): Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1987. Vlastivědný věstník moravský 40 (3), 360–367.

Milner G. R. – Boldsen J. L. (2017): Life not death: Epidemiology from skeletons. International Journal of Paleopathology 17, 26–39. https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2017.03.007

Mikulková B. (2011): Slavkov u Brna (okr. Vyškov). Přehled výzkumů 2010 52(2), 194.

Ondráček J. (1960): Nález lidské kostry v Hustopečích. Přehled výzkumů 1959, 176.

Pajer J. (1999): Sídla novokřtěnců na jižní Moravě. Jižní Morava 35, 530–570.

Pajer J. (2001): Výroba novokřtěnských fajánsí na Jižní Moravě (Soupis doložených lokalit), Jižní Morava 37, 21–41.

Pajer J. (2006): Studie o novokřtěncích. Strážnice.

Pajer J. (2011): Novokřtěnecké fajánse z Moravy 1593–1620. Soupis dokladů z institucionálních a privátních sbírek, Strážnice.

Pajer J. (2018): Nové studie o novokřtěncích. Strážnice.

Pajer J. (2021): Sídla novokřtěnců na Moravě. Strážnice.

Pánek J. (1994): Moravští novokřtěnci. (Společenské a politické postavení předbělohorských heretiků, sociálních reformátorů a pacifistů). Český časopis historický 92, 242–255.

Parraguez V. H. – Gonzalez-Bulnes A. (2020): Endocrinology of reproductive function and pregnancy at high altitudes. Current Opinion in Endocrine and Metabolic Research 11, 27–32. https://doi.org/10.1016/j.coemr.2019.12.006

Pěnička R. (2022): Novokřtěnský hřbitov v Přibicích. Jižní Morava 58, 182–188.

Petrásek V. (2017): Výkopy na hřbitově habánů – novokřtěnců. Bořetické listy 2017 (1), 40.

Pichler I. – Fuchsberger C. – Platzer C. – Çalişkan M. – Marroni F. – Pramstaller P. P. – Ober C. (2010): Drawing the history of the Hutterite population on a genetic landscape: Inference from Y-chromosome and mtDNA genotypes. European Journal of Human Genetics 18(4), 463–470. https://doi.org/10.1038/ejhg.2009.172

Rigasová M. (2014): Novokřtěnci v Mikulově a okolí, Mikulov.

Rothkegel M. (2007): Anabaptism in Moravia and Silesia. In: Rothkegel M. – Roth J. D. – Stayer J. M. (eds.), Companion to Anabaptism and Spiritualism, 1521–1700, Leiden, 163–216.

Rothkegel M. (2008): Nepřátelé-přátelé umění. Obrazoborectví a renesanční sběratelství v mikulovské křtěnecké reformaci (1526–1535, RegioM. Sborník regionálního muzea v Mikulově 1, 118–133.

Rothkegel M. (2010): Knižní kultura moravských novokřtěnců. Rukopisy a tisky z knižních fondů huterských bratří v evropských knihovnách, RegioM. Sborník regionálního muzea v Mikulově, 40–63.

Rothkegel M. (2011): Pilgram Marpeck and the Fellows of the Covenant: The short and fragmentary history of the rise and decline of an Anabaptist denominational network. The Mennonite Quarterly Review 85/1, 7–36.

Rothkegel M. (2021): The Swiss Brethren: a story in fragments: the trans-territorial expansion of a Clandestine Anabaptist Church, 1538-1618, Baden-Baden.

Rubinková M. (1999): Pohřební ritus 17. a 18. století na Moravě. Diplomová práce. Brno: Katedra antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita.

Rubinková M. – Wiesnerová P. (1998): Pavlov – novokřtěnský hřbitov. Nálezová zpráva. Regionální muzeum Mikulov.

Shively G. – Schmiess J. (2021): Altitude and early child growth in 47 countries. Population and Environment 43(2), 257–288. https://doi.org/10.1007/s11111-021-00390-w

Siváková D. – Pospíšil M. (2001): Dermatoglyphic analysis of Habans (Hutterites) from Slovakia. Anthropologischer Anzeiger 59(4), 355–363.

Slabý F. (1941): Novokřtěnci na Slavkovsku, Vyškov.

Snášil R. (1972): Kostrové hroby ze Žádovic (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 1971, 127–128.

Sommer J. L. (1953): Hutterite Medicine and Physicians in Moravia in the Sixteenth Century and After. Mennonite Quaterly Review 27, 119–120.

Soták M. – Petrejčíková E. – Siváková D. – Rębała K. – Bôžiková A. – Bernasovský I. – Čarnogurská J. – Boronová I. – Mačeková S. – Homoľová L. – Sovičová A. – Gabriková D. – Rusínová L. – Bernasovská J. (2011): Historical Sketch of Slovak Haban (Hutterite) Population Based on Autosomal STR Analysis. Human Biology 83(5), 599–609.

Staňa Č. (1971): Kostrové hroby v Němčičkách. Přehled výzkumů 1970, 58–59.

Stloukal M. (1973): Antropologický posudek o středověkých kostrách z Němčiček. Přehled výzkumů 1972, 93–94.

Stloukal M. (1977): Kostry ze záchranné akce ve Slavkově (okr. Vyškov). Přehled výzkumů 1975, 89–91.

Svoboda M. (2010): Osudy města v raném novověku. In: Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vinic. Hustopeče 2010, 171–285.

Škojec J. (1997): Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice I (Ka-

tastralgebiete Hodonín, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves). In: L. Poláček (ed.): Studien zum Burgwall

von Mikulčice II, Brno, 343–397.

Štěpánková A. (2023): Mezi strachem a přijetím. Novokřtěnci a předbělohorská Morava. Disertační práce (FF MU), Brno.

Šútora P. (2001): Veselí nad Moravou. Přehled výzkumů 2000 42, 256.

Tejral J. (1977): Zachraňovací výzkum v písečníku u obce Ladná (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 1975 20, 43.

Trampota F. (2019): Hustopeče (k. ú. Hustopeče u Brna, okr. Břeclav). Přehled výzkumů XXXX 60(2), 265.

Triggs-Raine B. – Dyck T. – Boycott K. M. – Innes A. M. – Ober C. – Parboosingh J. S. – Botkin A. – Greenberg C. R. – Spriggs, E. L. (2016): Development of a diagnostic DNA chip to screen for 30 autosomal recessive disorders in the Hutterite population. Molecular Genetics & Genomic Medicine 4(3), 312–321. https://doi.org/10.1002/mgg3.206

Unger J. (1973): Objev novokřtěneckého hřbitova u Přibic (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 1972 17, 89.

Unger J. (1984): Novokřtěnský hřbitov v Mikulově. Jižní Morava 20, 258–260.

Unger J. (1990): Wiedertäuferfriedhof in Šakvice (Bez. Břeclav). Přehled výzkumů 1987, 81.

Unger J. (1991): Wiedertäuferfriedhöfe in Südmähren. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Ősterreich 7, 129–132.

Unger J. (2020): Židovský nebo novokřtěnský hřbitov ve Veselí nad Moravou. Malovaný kraj 56/3, 5.

ÚAPP Brno (2018): Výroční zpráva 2017. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Vargová L. – Horáčková L. – Vymazalová K. – Svoboda J. (2013): Paleopathological Analysis of Skeletons from the 16th and 17th Centuries (Veselí nad Moravou, Czech Republic). Anthropologie LI/3, 397–408.

Vargová L. – Horáčková L. – Vymazalová K. – Svoboda J. (2014): Inflammatory changes of skeletons from the 16th to 17th century in Veselí nad Moravou, Czech Republic. Journal of Paleopathology 24, 39–49.

Vermouzek R. (1994a): Provoz na dobytčí cestě. Jižní Morava 30, 59–63.

Vermouzek R. (1994b): Dobytčí trhy v Hustopečích. Jižní Morava 30, 277–280.

Winkelbauer, T. (2008): Die Vertreibung der Hutterer aus Mähren 1622: Massenexodus oder Abzug der letzten Standhaften? In: J. Bahlcke (ed.): Glaubensflüchtlinge. Ursachen, Formen und Auswirkungen frühneuzeitlicher Konfessionsmigration in Europa, Berlin, 207–233.

Wiswedel W. (1937a): Gabriel Ascherham und die nach ihm benannte Bewegung I. Archiv für Reformationsgeschichte 34, 1/2, 1–35.

Wiswedel W. (1937b): Gabriel Ascherham und die nach ihm benannte Bewegung II. Archiv für Reformationsgeschichte 34, 3/4, 235–262.

Wood J. W. – Milner G. R. – Harpending H. C. – Weiss K. M. (1992): The Osteological Paradox—Problems of Inferring Prehistoric Health from Skeletal Samples. Current Anthropology 33(4), 343–370.

Zeman J. K. (1967): Historical topography of Moravian Anabaptism, Goshen. (reprint Mennonite Quaterly Review 40 (1966), 226–278 a 41 (1967), 40–78, 116–160.

Zemek, M. (1980): Habáni na jižní Moravě II. (1561–1622). Jižní Morava 16, 54–89.

Metriky

0

Crossref logo

0


169

Views

53

PDF views