Po stopách otcovské linie: Původ a šíření Y-DNA haploskupiny I-L233

Roč.13,č.2(2022)
Anthropologia integra

Abstrakt

Článek se v kontextu rostoucí obliby osobního geneticko-genealogického testování věnuje možnostem, mezím, ale i rizikům dezinterpretace, které různé typy těchto testů přinášejí. Soustředí se především na testování otcovské linie pomocí mutací na chromozomu Y (Y-DNA) a vysvětluje základní principy tvoření fylogenetického stromu mužských rodových linií. Ve druhé části článku je tato teorie aplikována na konkrétní případ původu a šíření Y-DNA haploskupiny I-L233. Autor se pokouší nastínit pravděpodobnou cestu této minoritní haploskupiny dějinami. Tato mutace vznikla v populaci západoevropských lovců a sběračů (WHG) pravděpodobně v oblasti severozápadního pobřeží střední Evropy nebo Baltu v období mezolitu. Lovecko-sběračský způsob života v této části Evropy trval vzhledem ke specifickým přírodním podmínkám poměrně dlouho a odrazil se v malé početnosti této mužské linie, jež je patrná dodnes. Toto dlouhé období „hrdla láhve“ bylo překonáno až na přelomu letopočtu v souvislosti s etnogenezí germánských kmenů a jejich šířením především do Británie. Cesta mladších větví této Y-DNA linie do vnitrozemí střední Evropy je zřejmě výsledkem vrcholné středověké kolonizace, jež se projevila i v českých zemích ve 13. století. Zde se autor článku, jako nositel této Y-DNA linie, snaží vypátrat nabízející se souvislost s původem své otcovské linie v oblasti Podkrkonoší. Ve svém obecném vyznění se tak článek pokouší narušit až příliš striktně chápanou hranici mezi genetickým testováním pro odborné a osobní geneticko-genealogické účely.


Klíčová slova:
genetická genealogie; testování DNA; populační genetika; archeogenetika; prehistorie a dějiny Evropy; Y-DNA haploskupina I-L233
Biografie autora

Vít Erban

Jihočeská univerzita

Odborný asistent, Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Reference

Anthony, David W. (2007): The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Bazelmans, Jos et al. (2012): Understanding the cultural historical value of the Wadden Sea region. The co-evolution of environment and society in the Wadden Sea area in the Holocene up until early modern times (11,700 BCe1800 AD). An outline. Ocean & Coastal Management, 68, 114–126. (online). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569112001238

Bednaříková, Jarmila (2013): Stěhování národů. Praha: Vyšehrad.

Beneš, Josef (2020): Německá příjmení u Čechů. Praha: Agentura Pankrác.

Bennet, E.Andrew et al. (2019): The origin of the Gravettians: genomic evidence from a 36,000-year-old Eastern European. bioRxiv: The Preprint Server for Biology. (online). https://doi.org/10.1101/685404

Bettinger, Blaine T. (2019): The Family Tree Guide to DNA Testing and Genetic Genealogy. New York: Family Tree Books / Penguin Random House.

Bortolini, Eugenio et al. (2021): Early Alpine occupation backdates westward human migration in Late Glacial Europe. Current Biology 31(11), 2484–2493. (online). https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.03.078

Bouzek, Jan (2013): Vznik Evropy. Praha: Triton.

Březinová, Helena (2007): Textilní výroba v českých zemích ve 13. – 15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Clement, John (2022a): I-Y33765 and other Baltic Sea branches of I-Y4252. A Viking Age Y-DNA marker from Sweden. (online). https://y33765.blogspot.com/2022/04/i-y33765-and-other-baltic-sea-branches.html

Clement, John (2022b): I-Y33765 and ancient DNA - Spiginas 1. A Viking Age Y-DNA marker from Sweden. (online). https://y33765.blogspot.com/2022/05/i-y33765-and-ancient-dna-spiginas-1.html

Clement, John (2022c): I-Y33765 and ancient DNA - 5680-13 (VK22). A Viking Age Y-DNA marker from Sweden. (online). https://y33765.blogspot.com/2022/06/i-y33765-and-ancient-dna-5680-13-vk22.html

Čechura, Jaroslav – Felcman, Ondřej – Musil, František (2009): Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Erban, Vít (2021): Genetická odysea jednoho rodu Erbanů. Genealogické a heraldické listy, XLI(2), 38-40.

Flousek, Jiří a kol. (2007): Krkonoše. Příroda, historie, život. Praha: Baset.

Fu, Qiaomei et al. (2016): The genetic history of Ice Age Europe. Nature, 534, 200–205. (online). https://doi.org/10.1038/nature17993

Gretzinger, Joscha et al. (2022) The Anglo-Saxon migration and the formation of the early English gene pool. Nature. (online). https://doi.org/10.1038/s41586-022-05247-2

Gravett, Christopher (2008): Hastings 1066. Pád anglosaské Anglie. Praha: Grada.

Hay, Maciamo (2017): European Prehistory, Anthropology & Genetics. Eupedia. (online). https://www.eupedia.com/genetics/

Horst, Han van der (2005): Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Irvine, James M. (2021): Y-DNA SNP-Based TMRCA Calculations for Surname Project Administrators. Journal of Genetic Genealogy, (9)1, 1-23. (online). https://jogg.info/wp-content/uploads/2021/12/91.007-Article.pdf

Irvine, John – Fleming, Alex (2012): The Flemish People in Scotland – A Family and Local History Project Based on Flemish Surnames. (online). https://blog.britishnewspaperarchive.co.uk/2012/08/14/the-flemish-people-in-scotland-a-family-and-local-history-project-based-on-flemish-surnames/

Jílek-Oberpfalcer, František (1946): Jak žili naši otcové. Mezi písmáky pod Krkonošemi. Vrchlabí: Nákladem Josefa Krbala.

​Jones, Eppie R. et al. (2015): Upper Palaeolithic genomes reveal deep roots of modern Eurasians. Nature Communications, 6. (online). https://doi.org/10.1038/ncomms9912

Junek, Petr – Benešová, Irena (2000): Povídání o Studenci a Zálesní Lhotě. Studenec: Obecní úřad ve Studenci.

Kivisild, Toomas (2017): The study of human Y chromosome variation through ancient DNA. Hum Genet, 136(5), 529–546. (online). https://doi.org/10.1007/s00439-017-1773-z

Krause, Johannes – Trappe, Thomas (2022): A Short History of Humanity. A new history of Old Europe. New York: Random House.

Künzl, Ernst (2015): Germáni. Tajemné národy ze severu. Praha: Vyšehrad.

Lindsay, Diarmid F. (2016): “The Lightsome Lindsays” – Roots and Branches. University of St Andrews. (online). https://flemish.wp.st-andrews.ac.uk/2016/01/29/the-lightsome-lindsays-roots-and-branches/

Manco, Jean (2018): Ancestral Journeys. The peopling of Europe from the Fist Venturers to the Vikings. London: Thames & Hudson.

Margaryan, Ashot et al. (2020): Population genomics of the Viking world. Nature, 585, 390–396. (online). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2688-8

Mason, Roger – Fleming, Alexander, eds. (2019): Scotland and the Flemish People. Edinburgh: John Donald Publishers.

McDonald, Ian (2021): Improved Models of Coalescence Ages of Y-DNA Haplogroups. Genes, (6)12, 1-28. (online). https://www.researchgate.net/publication/352149676_Improved_Models_of_Coalescence_Ages_of_Y-DNA_Haplogroups

Mittnik, Alissa et al. (2018): The genetic prehistory of the Baltic Sea region. Nature Communications, 9. (online). https://doi.org/10.1038/s41467-018-02825-9

Moldanová, Dobrava (2015): Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác.

Olalde, Iñigo et al. (2019): The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years. Science 363(6432), 1230-1234. (online). https://www.science.org/doi/10.1126/science.aav4040

Papac, Luka et al. (2021): Dynamic changes in genomic and social structures in third millennium BCE central Europe. Science Advances, 35(7). (online). https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abi6941

Patterson, Nick et al. (2022): Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. Nature, 601, 588–594. (online). https://doi.org/10.1038/s41586-021-04287-4

Reich, David (2019): Who We Are and How We Got Here. Ancient DNA and the New Science of the Human Past. Oxford: Oxford University Press.

Reitsema, Laurie J. et al. (2022): The diverse genetic origins of a Classical period Greek army. PNAS 119(41). (online). https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2205272119

Rutherford, Adam (2021): Stručné dějiny každého z nás. Voznice: Leda.

Schiffels, Stephan et al. (2016): Iron Age and Anglo-Saxon genomes from East England reveal British migration history. Nature Communications, 7. (online). https://doi: 10.1038/ncomms10408

Schlette, Friedrich (1977): Germáni mezi Thorsbergem a Ravennou. Kulturní dějiny Germánů do konce doby stěhování národů. Praha: Orbis.

Soukup, Václav (2015): Prehistorie rodu Homo. Praha: Karolinum.

Svoboda, Jiří A. (2016): Dolní Věstonice – Pavlov. Praha: Academia.

Svoboda, Jiří A. (2017): Předkové. Evoluce člověka. Praha: Academia.

Sykes, Bryan (2004): Sedm dcer Eviných. Pramatky Evropanů. Praha: Paseka.

Šorm, Antonín (ed.) (1925-1926): Vesnice tkalců. Vlastivědný sborníček podkrkonošské obce Studence u Jilemnice I-II. Nákladem vlastním.

Teschler-Nicola, Maria et al. (2020): Ancient DNA reveals monozygotic newborn twins from the Upper Palaeolithic. Communications Biology, 650(3). (online). https://doi.org/10.1038/s42003-020-01372-8

Todd, Malcom (1999): Germáni. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Tyllner, Lubomír (ed.) (2014): Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Litomyšl: Paseka.

Vance, David (2020): The Genealogist’s Guide to Y-DNA Testing for Genetic Genealogy. Independently published.

Vaněk, Daniel a kol. (2016): Průvodce DNA testováním a genetickou genealogií. Praha: Forenzní DNA servis.

Walker, James et al. (2020): A great wave: the Storegga tsunami and the end of Doggerland? Antiquity 94(378), 1409-1425. (online). https://www.researchgate.net/publication/346522800_A_great_wave_the_Storegga_tsunami_and_the_end_of_Doggerland

Wells, Spencer (2005): Adam a jeho rod. Genetická odysea člověka. Praha: Argo.

Y-DNA Haplotree Reaches 50,000 Branches, a Milestone for Genealogy. FamilyTreeDNA Blog. (online). https://blog.familytreedna.com/y-dna-haplotree-reaches-50000-branches/

Žemlička, Josef (2014): Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Internetové databáze a nástroje:

Allen Ancient DNA Resource (AADR): Downloadable genotypes of present-day and ancient DNA data. David Reich Lab. (online). https://reich.hms.harvard.edu/allen-ancient-dna-resource-aadr-downloadable-genotypes-present-day-and-ancient-dna-data

BritainsDNA haplogroup nicknames. ISOGG (International Society of Genetic Genealogy). (online). https://isogg.org/wiki/BritainsDNA_haplogroup_nicknames

FamilyTreeDNA Discover (Beta). (online). https://discover.familytreedna.com/

Forebears: Names & Genealogy Resources. (online). https://forebears.io/

Genebáze: Česká Y-DNA. (online). https://www.genebaze.cz/

Genetika a příjmení. (online). https://gap.genebaze.cz/

I2a Y-Haplogroup Project. (online). https://www.familytreedna.com/groups/i-2a-hap-group/about

I-L233 Ancestral Path. FamilyTreeDNA Discover. (online). https://discover.familytreedna.com/y-dna/I-L233/path

I-L233 Time Tree. FamilyTreeDNA Discover. (online). https://discover.familytreedna.com/y-dna/I-L233/tree

KdeJsme. Četnost příjmení nebo jména v České republice. (online). https://www.kdejsme.cz.

mtDNA Haplotree. FamilyTreeDNA. (online). https://www.familytreedna.com/public/mt-dna-haplotree

MTree. YFull. (online): https://www.yfull.com/mtree/

Quiles, Carlos: Ancient Y-DNA and mtDNA. Indo-European.eu: Languages, Cultures & Peoples. (online). https://indo-european.eu/ancient-dna/

SAPP. Still Another Phylogeny Program. Developed by David Vance. (online). https://www.jdvsite.com/

SNP Tracker. Tracking Back: a website for genetic genealogy tools, experimentation and discussion. Developed by Rob Spencer. (online). http://scaledinnovation.com/gg/snpTracker.html

Y Heatmap Diversity (Beta). A Relative Diversity Map for Y Haplogroups. Developed by Hunter Provyn and Thomas Krahn. (online). https://phylogeographer.com/scripts/diversitymap.php

Y-DNA Haplotree. FamilyTreeDNA. (online). https://www.familytreedna.com/public/y-dna-haplotree

Y-DNA Haplogroup Tree 2019-2020. ISOGG (International Society of Genetic Genealogy). (online). https://isogg.org/tree/index.html

YTree. YFull. (online). https://www.yfull.com/tree/

Metriky

0

0


175

Views

280

PDF views