Sociální opora u sociálně exkludovaných romských rodin

David Urban, Alena Kajanová

Abstrakt

Článek se věnuje tématu sociální opory u exkludovaných romských rodin. Téma bylo zpracováno na základě dat získaných v rámci terénního výzkumu ve vybraných romských rodinách žijících v exkludovaných lokalitách Jihočeského kraje. Data byla zpracována v programu Atlas.ti 7. Z výsledků vyplynulo, že je čerpána i poskytována především materiální forma sociální opory, kde jejím hlavním zdrojem - ať již reálným či anticipovaným, je rodina v místě bydliště. Od majoritních institucí opora očekávána není, je ale reálně využívána v různých podobách, včetně opory informační. Zdroje opory se mění s ohledem na generaci, kde v mladší generaci dochází k snižování mezigenerační ochoty pomoci.

Bibliografická citace

Urban, D. – Kajanová, A. (2014): Sociální opora u sociálně exkludovaných romských rodin. Anthropologia integra, 5(2), 49-54. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2014-2-49 

Klíčová slova

romská minorita; romská rodina; sociální opora; sociální exkluze; instituce

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. (2006): Praha: Gabal Analysys and Consulting, 2006.

Albrecht, T. L. – Adelman, M. B. (1987): Communicating social support: A theoretical perspective. In: Albrecht, T. L. – Adelman, M. B., eds., Communicating social support, Newbury Park, CA: Sage, 18-39.

Barnes, J. A. (1954): Class and Committees in a Norwegian Island Parish. Human Relations, 7, 39-58. https://doi.org/10.1177/001872675400700102

Berkman, L. F. – Glass, T. – Brisette, I. – Seeman, T. E. (2000): From Social Integration to Health: Durkheim in the New Millenium. Social Science and Medicine, 51, 843-857. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(00)00065-4

Budilová, L. – Jakoubek, M. (2004): Příbuzenství v romské osadě. In: Jakoubek, M. – Hirt, T., eds. Romové: kulturologické etudy, Plzeň: Aleš Čeněk, 9-65.

Budilová, L. – Jakoubek, M. (2007): Cikánská rodina a příbuzenství. Ústí nad Labem: Dryada.

Crondahl, K. – Eklund, L. (2012): Perceptions on health, well-being and quality of life of Balkan Roma adolescents in West Sweden. Romani Studies, 22 (2), 153-174. https://doi.org/10.3828/rs.2012.9

Davidová, E. (2004): Romano drom – Cesty Romů 1945-1990. Olomouc: Univerzita Palackého.

Davidová, E. et al. (2010): Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice. Praha: Triton.

European Commision. [online]. [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751.

Gabal I. – Víšek, P. et al.. (2010): Východiska Strategie boje proti sociálnímu vyloučení: Východiska pro formulaci a implementaci politiky začleňování obyvatel vyloučených lokalit do české společnosti a její sociální a ekonomické struktury. Praha: Vláda ČR. (online). http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_Strategie_soc_vylouceni.pdf.

Glanz, K. – Rimer, B. K. – Lewis, F. M. (2002): Health Behavior and Health Education. Theory, Research and Practice. San Fransisco: Wiley & Sons.

Gottlieb, B. H. (1985): Social networks and social support: an overview of research, practice and policy implications. Health Education Quarterly, 12(1), 5–22. https://doi.org/10.1177/109019818501200102

Gottlieb, B. H (2000): Selecting and planning support interventions. In: Cohen, S. – Underwood, L. – Gottlieb, B., eds., Social suport measurement and intervention, London: Oxford University Press, 195-220.

Hogan, B. – Linden, W. – Najarian, B. (2002): Social support interventions: do they work?. Clinical Psychology Review, 22 (3), 381–440. https://doi.org/10.1016/S0272-7358(01)00102-7

House, J. S. (1981): Work Stress and Social Support. Reading, Mass: Addison-Wesley.

Kebza, V. – Šolcová, I. (1999): Sociální opora jako významný protektivní faktor. Československá psychologie, 41 (1), 19-35.

Kebza, V. (2005): Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia.

Křivohlavý, J. (2001): Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Kolarcik P. (2012): Social support, hopelessness and life satisfaction among Roma and non-Roma adolescents in Slovakia. International Journal Of Public Health, 57 (6), 905-913. https://doi.org/10.1007/s00038-012-0413-6

Sarason, B. R. – Sarason, I. G. – Gurung, R. A. R. (1997): Close personal relationships and health outcomes: A key to the role of social support. In: Duck, S. V., ed., Handbook of personal relationships: Theory, research and interventions, Chichester, UK: Wiley, 547–573

Shumaker, S. A. – Brownell, A. (1984). Toward a Theory of Social Support: Closing Conceptual Gaps. Journal of Social Issues, 4 (4), 11-36. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1984.tb01105.x

Strategy for Combating Social Exclusion for the period 2011-2015 (2011): Agency for Social Inclusion in Roma Localities. (online). http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni/strategy-for-combating-social-exclusion-for-the-period-2011-2015/details.

Thoits, P. A. (1982): Conceptual, Methodological, and Theoretical Problems in Studying Social Support as a Buffer Against Life Stress. Journal of Health and Social Behavior, 23(2), 145–159. https://doi.org/10.2307/2136511

Thoits P. A. (2010): Stress and health: major findings and policy implications. Journal of Health and Social Behavior, 51(Suppl.), 41–53.

Sekyt, V. (2004): Romské tradice a jejich konfrontace se současností (Romství jako znevýhodňující faktor). In: Jakoubek, M. – Hirt, T. eds., Romové: kulturologické etudy, Plzeň: Aleš Čeněk.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika (2011): Český statistický úřad. (online). http://notes2.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/01000-12.

Vágnerová, M. (2008): Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.

https://doi.org/10.5817/AI2014-2-49


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Social support in the working poor
Zuzana Řimnáčová, Stanislav Ondrášek, Alena Kajanová
Kontakt  ročník: 21,  číslo: 3,  první strana: 306,  rok: 2019  
https://doi.org/10.32725/kont.2019.029