Historicko – antropologická štúdia viery v čarodejnice v 19. storočí

Roč.14,č.1(2023)
Anthropologia integra

Abstrakt
Štúdia sa zameriava na vybrané prípady pretrvávajúcej viery v čarodejníctvo z druhej polovice 19. storočia. V prvej časti práce je stručne vysvetlený historický kontext prenasledovania čarodejníc v Európe raného novoveku a postupný ústup procesov s čarodejnicami. Cieľom je čitateľovi pedstaviť zmenu v ponímaní konceptu čarodejnice v európskom kontexte. V druhej časti sú na základe dobobých prameňov prezentované štyri vybrané prípady viery v čarodejnice z druhej polovice 19. storočia. V poslednej časti boli analyzované prvky novovekých honov na čarodejnice, ktoré sme sledovali aj v prípadoch z druhej polovice 19. storočia. Príspevok ukazuje na konkrétnych prípadoch niekoľko rôznych foriem prežívania predstáv o čarodejniciach.

Klíčová slova:
čarodejnica; posadnutie; ožaloba; diabol; satan; choroba; epidémia; viera
Reference

Pramene

Am Ende des 19. Jahrhunderts! (1892): (Linzer) Tages-Post, 28(110), 3.

Brnenská čarodějnice (1887b): Národní listy, 27(106), 2-3.

Brnenská čarodějnice (1887c): Národní listy, 27(109), 2-3.

Constans, Adolphe. Relation sur une épidémie d'hystéro démonopathie. Paris, 1863, 130.

Čarovali na účet kata (1890): Národní politika, 8(85), 2.

„Čarodějnice“ (1887): Národní politika, 5(108), 2.

Ein „besessenes„ Dorf (1858): Ost-Deutsche Post, 10(203), 3.

Ein „Hexenprozess“ (1892): Innsbrucker Nachrichten, 39(267), 4.

Eine Teufel – Austreibung (1892): Evangelische Kirchen-Zeitung für Österreich 9(11), 164-167.

Ještě jedny čáry pani Krejčové (1887): Moravská orlice, 16(202), s. 5.

Kouzla a čáry v Brně (1887): Našinec, 19(47), 3.

Podvodnice (1877): Čech, 9(261), 2.

Die Presse (1858): 11(175), 5.

Superstition in Ireland (1895): Weekly Mail, 16(1234), 11.

Proces čarodějnice (1887a): Národní listy, 27(38), 3.

Teufelsaustreibung in Bayern (1892): Neue Warte am Inn, 12(22), 1-6.

Vierzig besessene Mädchen (1865): Ost-Deutsche Post, 17(266), 1-2.

Vom Teufel besessen (1865): Gemeinde-Zeitung unabhängiges politisches Journal, 4(33), 6.

Zažehnávala zlého ducha (1880): Moravská orlice, 9(59), 3.

Odborná literatúra

Ankarloo, Bengt (1997): Skandinavská magie a čarodějové severu. In: Muchembled, Robert, ed., Magie a čarodějnictví v Evropě od středověku po současnost, Praha: Volvox Globator, 167–185.

Bailey, Michael (2006): The Disenchantment of Magic: Spells, Charms, and Superstition in Early European Witchcraft Literature. American History Review, 111(2), 383-404.

Behringer, Wolfgang (1997): Germania, matka tolik čarodějnic. In: Muchemlbed, Robert, ed,. Magie a čarodějnictví v Evropě od středověku po současnost, Praha: Volvox Globator, 51-81.

Behringer, Wolgang (2016): Čarodějnictví: Globální historie. Praha: XYZ.

Bever, Edward (2009): Witchcraft Prosecutions and the Decline of Magic. The Journal of Interdisciplinary History, 40(2), 263-293.

Bourke, Angela (1995): Reading a Woman's Death: Colonial Text and Oral Tradition in Nineteenth-Century Ireland. Feminist Studies, 21(3), 553-586.

Burns, Wiliam (2003): Witch hunt in Europe. Westport: GreenwoodPress.

Cambel, Samuel et all. (1987): Dejiny Slovenska II. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Davies, Owen (1997): Urbanization and the Decline of Witchcraft: An Examination of London. Journal of Social History, 30(3), 597-617.

Davies, Owen (2004): Witchcraft accusations in France, 1850–1990. In: Davies, Owen - De Blécourt, Willem, eds., Witchcraft continued: Popular magic in modern Europe. Manchester: Manchester University Press, 107-131.

De Blécourt, Willem (2004): Boiling chickens and burning cats: witchcraft in the western Netherlands, 1850–1925. In: Davies, Owen - De Blécourt, Willem, eds., Witchcraft continued: Popular magic in modern Europe. Manchester: Manchester University Press, 89-106.

Devlin, Judith: The Superstitious Mind: French Peasants and the Supernatural in the Nineteenth Century. New Haven - London: Yale University Press.

DiNola, Alfonso (1998): Ďábel a podoby zla v historii lidstva. Praha: Volox Globator.

Dribe, Martin (2003): Dealing with economic stress through migration: Lessons from nineteenth century rural Sweden. European Review of Economic History, 7(3), 271 -299.

Gaskill, Malcolm (2008): Witchcraft and Evidence in Early Modern England. Past & Present, 198 (1), 33-70.

Gijswijt - Hofstra, Marijke (1999): Witchcraft after Witchtrials. In: Ankarloo, Bengt a Clark, Stuart, eds., Witchcraft and Magic in Europe: The eighteenth and nineteenth Century, 96-190.

Gomme, Laurence (2012): The "Witch-Burning" at Clonmel. Folklore 6(4), 373-384.

Havelka Miloš (2012): Víra, kultura a společnost: Náboženské kultury v českých zemích v 19. a 20. století. Praha: Pavel Mervart.

Landry, Stan (2011): That All May Be One? Church Unity and the German National Idea, 1866-1883. Church History 80(2), 281-301.

Levack, Brian (1999): The Decline and End of Witchcraft Prosecutions. In: Ankarloo, Bengt a Clark, Stuart, eds., Witchcraft and Magic in Europe: The eighteenth and nineteenth Century, 1-95.

Levack, Brian (2006): Decline of witch hunts. In: Golden, Richard, ed., Encyklopedia of Witchcraft - Western Tradition, Santa Barbara: ABC-CLIO, 250-253.

Levack, Brian (2013a): The Devil Within. New Haven: Yale University Press.

Levack, Brian (2013b): The Decline and End of Witchcraft Prosecutions. In: Levack, Brian, ed., The Oxford handbook of witchcraft in early modern Europe and colonial America, Oxford: Oxford University Press, 429-448.

Levack, Brian (2016): The witch-hunt in early modern Europe. London: Routledge.

Midelfort, Erik (2002): The Devil and the German People. In: Oldridge, Darren, ed., The witchcraft reader, New York: Routledge, 240-254.

Mitchell, Stephen (2000): Witchcraft Persecutions in the Post-Craze Era: The Case of Ann Izzard of Great Paxton,1808. Western Folklore, 59(3/4), 304-328.

Monter, William (2013): Witchcraft trials in France. In: Levack, Brian, ed., The Oxford handbook of witchcraft in early modern Europe and colonial America, Oxford: Oxford University Press, 218-231.

Moody, Theodre (1996): Dějiny Írska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Nešpor, Zděnek (2006): Náboženství na prahu nové doby : česká lidová zbožnost 18. a 19. století. Ústí nad Labem: Albis international.

Ostling, Michael (2011): Between the Devil and the Host. Oxford: Oxford University Press.

Rapport, Michael (2011): Evropa devatenácteho století. Praha: Vyšehrad.

Siegemund, Georg (1985): Von Wemding nach Klinkenberg. Stein am Rhein: Christina Verlag.

Online zdroje

The Charred Remains of Bridget Cleary Were Found in A Bog and Opened Up a Chilling Investigation Involving Fairies. History Collection. (online). https://historycollection.com/the-charred-remains-of-bridget-cleary-were-found-in-a-bog-and-opened-up-a-chilling-investigation-involving-fairies/

Metriky

0

Crossref logo

0


114

Views

30

PDF views