Na chrbte koňa k lepšiemu fyzickému a psychickému zdraviu

Soňa Boriová, Robin Pěnička

Abstrakt

Tento článok sa venuje hipoterapii ako terapeutickému využitiu koňa, jej charakteristike a biomechanickým zákonitostiam, ktoré sú kľúčové pre tento druh terapie.  V oblasti hipoterapie sme pomocou dotazníkovej metódy vykonali prieskum laickej verejnosti (kontrolná skupina; 40 respondentov) a účastníkov terapie (výskumná skupina; 38 respondentov). Výsledky v kontrolnej skupine poukazujú na dobrú informovanosť verejnosti (100% respondentov) o tomto druhu terapie a jej využití. Výsledky v skupine výskumnej poskytli náhľad do zloženia klientely (najmä pacienti s problémami fyziologického a kombinovaného charakteru; 76% respondentov) a spôsobu akým pacienti terapiu najviac využívajú (hlavne ako doplnkový typ terapie; 92% respondentov). Rozdiely medzi skupinami boli pozorované napríklad v informačných zdrojoch. V kontrolnej skupine bol najbežnejším zdrojom informácií internet (29% respondentov) zatiaľ čo v skupine výskumnej sa povedomie o využití a účinnosti terapie šíri najmä ústnym podaním medzi pacientmi a klientmi (47% respondentov). Naopak boli vo oboch skupinách zaznamenané zhodné odpovede týkajúce sa zdravotných problémov, od ktorých hipoterapia uľavuje, efektivity a využitia terapie najmä ako doplnkovej. Tento fakt ukazuje, že široká verejnosť je dobre a pravdivo informovaná o použití a účinkoch hipoterapie.

Bibliografická citace

Boriová, Soňa – Pěnička, Robin (2018): Na chrbte koňa k lepšiemu fyzickému a psychickému zdraviu. Anthropologia integra, 9(2), 43–49. https://doi.org/10.5817/AI2018-2-43

Klíčová slova

kôň; hipoterapia; výcvik; vzťah k zvieraťu; pohyb; psychika

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Babbie, E. (2014): The practice of social research, fourteenht edition. Canada, 566 p.

Bizub, A. L. – Joy, A. – Davidson, L. (2003): "It's like being in another world": Demonstrating the benefits of therapeutic horseback riding for individuals with psychiatric disability". Psychiatric Rehabilitation Journal, 26(4), 377–384. https://doi.org/10.2975/26.2003.377.384

Černá Rýnešová, P. (2011): Když kúň léčí duši, aneb metodika hiprehabilitace zaměřená na klienty s duševním onemocněním. Pardubice: Direkte, s.r.o, 120 s.

Dušek, J. a kol. (1992): Chov koní v Českoslovesnku. Praha: Brázda, 173 s.

Hollý, K. – Hornáček, K. (1998): Hipoterapia liečba pomocou koňa. Bratislava: Tlačové centrum Ideálne mládežníckej aktivity, Slovenská hipoterapeutická asociácia a Zväz telesne postihnutej mládeže, 181 s.

Govender, P. – Barlow, C. – Ballim, S. (2016): Hippotheray in occupational therapy practice. South African Journal of Occupational Therapy, 46(2), 31–36.

Hornáček, K. – Kafková, A. – Páleníková, A. (2010): Pôsobenie hipoterapie na rôzne posturálne lokomočné funkcie pri spastickej kvadruparetickej forme detskej mozgovej obrny. Lekársky obzor, 59(7–8), 282–286.

Janura, M. – Peham, Ch. – Dvorakova, T. – Elfmark, M. (2009): An assessment of the pressure distribution exerted by a rider on the back of a horse during hippotherapy. Human Movement Science, 28, 387–393. https://doi.org/10.1016/j.humov.2009.04.001

Kubota, M. – Nagasaki, M. – Tokudome, M. – Shinomiya, Y. – Ozawa, T. – Sato, Y. (2006): Mechanical horseback riding improves insulin sensitivity in elder diabetic patients. Diabetes Research and Clinical Practice, 71, 124–130. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2005.06.012

Macauley, B. L. (2006): Animal-assisted therapy for persons with aphasia: A pilot study. Journal of Rehabilitation Research and Development, 43(3), 357–366. https://doi.org/10.1682/JRRD.2005.01.0027

Pauw, J. (2000): Therapeutic horseback riding studies: Problems experienced by researchers. Physiotherapy, 86(10), 523–527. https://doi.org/10.1016/S0031-9406(05)60986-8

Rigby, B., R. – Grandjean, P., W. (2016): The Efficacy of Equine-Assisted Activities and Therapies on Improving Physical Function. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 22(1), 9–24. https://doi.org/10.1089/acm.2015.0171

Selby, A. – Smith-Osborne, A. (2013): A Systematic Review of Effectiveness of Complementary and Adjunct Therapies and Interventions Involving Equines. Health Psychology, 32(4), 418–432. https://doi.org/10.1037/a0029188

Szamaranszká, I. – Filípková, B. (2012): Nechodím na terapiu, chodím na kone alebo využitie hiporehabilitácie a pedagogicko-psychologického jazdenia pri deťoch s poruchami učenia a vývinu reči. Sociálne a politické analýzy, 6(2), 79–96.

Tauffkirchen, E. (2000): Kinder-Hippotherapie. In: I. Strauss (Ed.), Hippotherapie, neurophyisiologische Behandlung mit und auf dem Pferd (107–166). Stuttgart: Hippokrates.

Teichmann Engel, B. (2008): Therapeutic riding. 1., Strategies for instruction. Part 1. Durango, 332 p.

Teichmann Engel, B. – Galloway, M. L. – Bull, M. P. (2009): The horse, the handicapped and the riding team in a therapeutic riding program: A training manual for volunteers. Durango, 226 p.

Česká hiporehabilitační společnost [online]. [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: <http://hiporehabilitace-cr.com/provozovatele-hiporehabilitace/>

Slovenská hippoterapeutická asociácia [online]. [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: <http://www.hipoterapia-sha.sk/sha-hipoterapia-sk/5-Odborna-zona/45-Specialne-olympiady>

Survio [online]. © 2012-2016 [cit. 2016-3-5]. Dostupné z: <http://www.survio.com/cs/>

https://doi.org/10.5817/AI2018-2-43