Informace pro autory

  • Časopis pro právní vědu a praxi je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy. Seriálové publikace (články „na pokračování“) vydává pouze výjimečně. O výjimce rozhoduje redakční rada časopisu s přihlédnutím k tématu a rozsahu daného příspěvku. V takovém případě je nutno odevzdat předpokládané jednotlivé části publikace zároveň a redakční rada rozhoduje o všech částech rukopisu současně; vzhledem k recenznímu řízení tak nezaručuje, že druhá či další část budou vždy publikovány.
  • Rukopis musí být psán v češtině, slovenštině nebo angličtině.
  • Každý rukopis musí obsahovat jméno autora, údaje o jeho profesním působení, e-mailový kontakt na autora.
  • Rukopisy zasílané do recenzovaných rubrik musí vždy obsahovat anotaci a klíčová slova v angličtině. V případě, že je samotný rukopis psán česky či slovensky, musí obsahovat též klíčová slova a anotaci v jazyku rukopisu.
  • Autoři z řad studentů musí spolu s rukopisem doložit doporučující stanovisko svého školitele nebo profesora či docenta v příslušném oboru, jak je uvedeno v pravidlech sekcí. O konečném zařazení příspěvku do sekce rozhoduje redakce časopisu a redakční rada.

Citační standard

ISO-690

Příklad citace knihy:
FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika,
2011, 400 s. ISBN 978-807-3576-851.

Příklad citace příspěvku ve sborníku:
OVESNÝ, Pavel a Jan NOVÁK. Finanční správa – součást realizace finančního práva. In: Dny práva – 2008 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 227–234. ISBN 978-80-210-4733-4.

Příklad citace odborného článku v tištěném časopise:
FILIP, Jan a Vojtěch ŠIMÍČEK. K některým otázkám členství v politických stranách po novelizaci. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 109–119. ISSN: 1210-9126.

Příklad citace elektronického článku:
GODERIS, Benedikt. The Transnational Origins of Constituions: Evidence From a New Global Data Set On Constitional Rights. CentER Discussion Paper [online]. 2013, č. 010 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2216582

Příklad citace soudního rozhodnutí:
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4272/2009.
Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. října 2009. Komise Evropských společenství proti Belgickému království. Věc C-6/09. In: Sbírka rozhodnutí. 2009, s. I-00165.

Odkazy na prameny
Na veškeré prameny je třeba odkazovat průběžně v poznámkách pod čarou. Seznam pramenů na konci rukopisu se neuvádí. Odkazy v poznámkách pod čarou musí být úplné, aby bylo možno zdroj podle takového odkazu identifikovat. Pokud autor do rukopisu zahrne seznam pramenů na konci rukopisu, bude takový seznam redakcí vymazán.

Původnost rukopisu
Rukopisy nabízené k publikaci musí být původní, dosud neuveřejněné. Na překážku není předchozí publikace pracovní verze rukopisu ve fakultní edici working papers. http://workingpapers.law.muni.cz/content/cs/

Recenzní řízení
Časopis pro právní vědu a praxi je recenzovaný vědecký časopis. Zaslané rukopisy jsou anonymně posuzovány minimálně dvěma nezávislými recenzenty a konečné rozhodnutí o publikaci je v kompetenci redakční rady. Identita autorů není členům redakční rady známa až do finálního rozhodnutí o příspěvku. Orientační doba recenzí jsou tři měsíce. Bližší informace podá na požádání redakce.