Československá věda mezinárodního práva soukromého do roku 1948

Vladimír Lanžhotský

Abstrakt

Česká nauka mezinárodního práva soukromého (dále jen MPS) se začínala formo­vat těsně po roce 1900. V tomto období se MPS poprvé přednáší na české univerzitě a současně se v hojnější míře začínají objevovat i publikovaná vědecká pojednání z tohoto oboru právní vědy.

Česká nauka MPS je podobně jako ostatní obory právní vědy určována rakouskou právní praxí. Je však zásluhou představitelů české nauky MPS (a nauky práva občanského), že ještě za trvání monarchie došlo k vytvoření českého pojmosloví MPS, z něhož jsou mnohé termíny užívány do současné doby.

Bibliografická citace

LANŽHOTSKÝ, Vladimír. Československá věda mezinárodního práva soukromého do roku 1948. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 128-146. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9503

Plný Text: