Katastr nemovitostí v České republice

Josef Fiala

Abstrakt

Transformace českého právního řádu se promítá také do úpravy právnických vztahů k nemovitosti a jejich evidence. K 1. lednu 1993 nabyly účinnosti právní předpisy, kterými byl zaveden katastr nemovitostí a byly upraveny důsledky zřízení katastru.

Do katastru nemovitostí se zapisují především právní vztahy k nemovitostem, a to zejména vlastnické právo a jiná věcná práva (zástavní právo, věcná břemena, předkupní právo), dále i nájmy a výpůjčky zemědělských a lesnických pozemků, trvající déle než pět let.

Zápis těchto práv může být proveden různým způsobem, přičemž nejdůležitější je vklad (intabulace). Vkladem se zapisují právní vztahy vzniklé ze smluv a jeho účinky mají konstitutivní povahu (právo vzniká, mění se nebo zaniká až vkladem do katastru a tyto účinky nastávají zpětně ke dni podání návrhu na vklad). Záznam a poznámka mají deklaratorní povahu. Záznamem se zapisuje vznik, změna nebo zánik evidovaných právních vztahů, k nimž došlo např. ze zákona, rozhodnutím příslušného orgánu, vydržením, příklepem licitátora ve veřejné dražbě. Poznámka neslouží k zápisu nějaké změny právního vztahu, má informativní charakter ozna­muje, že údaje v katastru mohou být dotčeny změnou, neboť právní vztahy jsou předmětem určitého řÍzení.

Bibliografická citace

FIALA, Josef. Katastr nemovitostí v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 20-33. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9391

Plný Text: