Katastr nemovitostí po 1. červenci 1996

Roč.4,č.3(1996)

Abstrakt
Katastr nemovitostí České republiky, jak všeobecně známo, byl zřízen k 1. 1. 1993, a to tzv. katastrálním zákonem č. 344/1992 Sb. Stejného dne abyl učinnosti zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (později novelizován zákonem č. 210/1993 Sb.). Oba zákony byly provedeny vyhláškou č. 126/1993 Sb. Soubor těchto předpisů odrážel tehdejší nepříliš utěšený stav zákonodárství, zákony byly přijaty v závěru tehdejšího volebního období zákonodárných sborů, a proto byly poznamenány značným spěchem. Katastr nemovitostí byl zaveden, začal fungovat, projevovala se však řad dětských nemocí. Ne všechny povinnosti byly upraveny přímo zákonem (některé byly obsaženy pouze v prováděcí vyhlášce), jindy se projevoval nesoulad mezi hmotněprávní úpravou a procesními předpisy (správním řádem). Zkušenosti z interpretace a aplikace katastrálních předpisů vedly k postupné formulaci námětů de lege ferenda, jež se ve valné míře promítly do zákonů č. 89/1996 Sb. a č. 90/1996 Sb., kterými byly, s účinností od 1. 7. 1996, zmíněné katastrální předpisy novelizovány. Posléze byla přijata nová prováděcí vyhláška č. 190/1996 Sb., která nabyla účinnosti 10. 7. 1996.

Stránky:
461–474
Metriky

371

Views

155

PDF views