K některým institutům rozpočtového práva

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
Finanční právo upravuje společenské vztahy, které vznikají, mění se a zanikají v procesu tvorby, rozdělování a používání veřejných peněžních fondů a v proce­sech s tímto souvisejících. Finanční právo tím, že reguluje finanční činnosti, se podílí na tvorbě materiálního předpokladu fungování veřejné správy a celého sys­tému veřejné moci a současně i celé řady subjektů poskytujících veřejné statky sloužící k uspokojování veřejných potřeb. Tyto statky jsou různou měrou poskytovány veřejným sektorem, a jsou zajišťovány státem a obcemi a financovány zcela nebo zčásti z finančních prostředků soustředěných v soustavě veřejných rozpočtů. Probematika veřejných rozpočtů tvoří ucelený subsystém českého finančního práva nazývaný rozpočtové právo.

Stránky:
653–675
Metriky

437

Views

268

PDF views