Základní lidská práva a svobody: meze a možnosti jejich uplatňování v Armádě České republiky

Miroslav Pindeš

Abstrakt

Armáda a její příslušníci patří k těm specifickým složkám společnosti, u nichž jsou základní práva a svobody do značné míry omezeny. Na druhé straně všechna tato omezení jsou nezbytná pro zabezpečení hlavního úkolu armády - obrany a ochrany nezávislosti a demokratického zřízení státu.
Zkoumání lidských práv a svobod, fungování právní úpravy, postavení jednotlivce vůči státu (státnímu mechanismu) je věcí každého z nás a nelze ji považovat za okrajovou záležitost. Naopak, v demokratickém režimu je tuto problematiku zapotřebí zkoumat komplexněji, s důrazem na postavení nositelů lidských práv a svobod, v jednotlivých oblastech společenského života, zejména pak v takových oblastech, jež se bezprostředně dotýkají státní moci anebo s ní úzce souvisí.
Služba v armádě je službou, která vzhledem ke svému specifickému postavení armády vyžaduje zásah do výkonu některých ústavně zaručených práv a svobod. Všechna omezení, spojená s omezením základních práv a svobod při výkonu vo­jenské činné služby jsou v souladu s Listinou základních práv a svobod.
Podle Listiny základních práv a svobod, náleží práva a svobody v ní zakotvené každé lidské bytosti bez rozdílu společenského postavení, nezávisle na politické či státní příslušnosti apod. Jsou právy a svobodami, které svou působností zasahují do všech oblastí společenského života a proto se nevyhýbají ani armádě.

Bibliografická citace

PINDEŠ, Miroslav. Základní lidská práva a svobody: meze a možnosti jejich uplatňování v Armádě České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 638-652. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9075

Plný Text: