Uplatňovanie zásady primeranosti a zdržanlivosti pri využívaní informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní v Slovenskej republike

Roč.26,č.1(2018)

Abstrakt
Účelom trestného konania je náležite zistiť trestné činy a ich páchateľov podľa zákona spravodlivo potrestať, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody dotknutých osôb. V trestnom konaní, pri vykonávaní niektorých dôkazných prostriedkov, predovšetkým informačno-technických prostriedkov, dochádza k zásahom do súkromia jednotlivca. Súkromie sa chápe predovšetkým ako sféra života človeka, do ktorej nemožno zasahovať bez jeho súhlasu, informácie ktoré môže jednotlivec zatajovať bez strachu, že bude štátom potrestaný alebo znevýhodnený oproti iným. Do tejto sféry patria zároveň všetky záležitosti jednotlivcov, ktoré nemôže štát alebo iná súkromná osoba bezdôvodne získavať a o ktorých nemožno informovať verejnosť. V rámci rekodifikácie trestného práva procesného bola do Trestného poriadku doplnená zásada zdržanlivosti a primeranosti. Do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie. Na rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva a Ústavného súdu autor poukazuje na základné východiská pri posudzovaní oprávnenosti zásahov do práva na súkromie pri využívaní informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. V rámci diskusie poukazuje na niektoré úskalia slovenskej trestno-procesnej úpravy.

Klíčová slova:
Ľudské práva; sledovanie komunikácie; odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky; primeranosť; zdržanlivosť; test nevyhnutnosti; test subsidiarity.

Stránky:
29–39
Reference

ALÁČ, M. Získavanie informácií na spravodajské účely a na účely trestného konania. Bratislava: C. H. Beck 2015. ISBN 978-80-89603-32-9.

ČENTEŠ J. Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-09-1.

IVOR, J. et al. Optimalizácia prípravného konania trestného. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-216-5.

IVOR, J., P. POLÁK a J. ZÁHORA. Trestné právo procesné 1. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-593-4.

JESCHECK, H. Principles of German Criminal Procedure in Comparison with American Law. In: Virginia Law Review, 1970, roč. 56, č. 2, s. 239–253. https://doi.org/10.2307/1071700">https://doi.org/10.2307/1071700

LAFAVE, W. et al. Principles of Criminal Procedure: Post-Investigation. St. Paul, Minnesota, USA: West Academic, 2009. ISBN-13 9780314199348.

MINÁRIK, Š. et al. Trestný poriadok: Stručný komentár. 2. prepracované a doplnené vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 9788080783693.

ROHATIUK, I. Basic Principles of the Prosecutor in Criminal Proceedings Under Criminal Procedure Code of Ukraine. In: Internal Security, 2016, roč. 8, č. 1, Jan, s. 111–121.

ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha, Codex Bohemia, 1999. ISBN 9788085963892.

WEAVER, R. L., J. M. BURKOFF, C. HANCOCK, J. C. HOEFFEL, S. SINGER a S. I. FRIEDLAND. Principles of Criminal Procedure. 5th edition. St. Paul: West Academic Publishing, 2016. ISBN 13: 978-1634590860.

ZÁHORA, J. Používanie informačno-technických prostriedkov podľa Trestného poriadku vs. zákona o ochrane pred odpočúvaním. In: ROMŽA, S. Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, s. 38–53.

ZÁHORA, J. et al. Dokazovanie v trestnom konaní. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-76-2.

Metriky

0


918

Views

1255

PDF views