Datace závěti z historické perspektivy

Roč.26,č.3(2018)

Abstrakt
Text se zabývá otázkou, zda datum u závěti by mělo být jeho obligatorní, nebo fakultativní náležitostí. Tuto otázku ve vztahu k OZ 2012 zkoumá z pohledu historického, kdy srovnává starší platnou právní úpravu na našem území, zároveň však ale poukazuje na její inspirační zdroje, zejména právo německé, rakouské, polské a uherské. Rovněž se zabývá některými otázkami, jež plynou z toho, jak je požadavek na dataci závěti v právní právě kodifikován, zejména jako podobu může ona datace mít.

Klíčová slova:
Závěť; datace; BGB; ALR; KC; ABGB; ObčZ 2012.

Stránky:
479–492
Reference

DAJCZAK, W., T. GIARO, F. LONGCHAMPS DE BÉRRIER a P. DOSTALÍK. Právo římské. Základy soukromého práva. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2013.

ELIÁŠ, K. a B. HAVEL. Osnova občanského zákoníku, osnova zákona o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

ELIÁŠ, K. (ed.). Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 1. svazek, § 1–487. Praha: Linde, 2008.

FIALA, R., L. DRÁPAL a kol. Občanský zákoník: komentář IV., Dědické právo (§ 1475–1720). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

HELLER, Hans-Detlef. Die Zivilrechtsgesetzgebung im Dritten Reich: die deutsche bürgerlich-rechtliche Gesetzgebung unter der Herrschaft des Nationalsozialismus. Anspruch und Wirklichkeit. Münster: MV Wissenschaft, 2015.

HERZFELDER, Felix. J. von Staudinger’s Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuche und dem Einführungsgesetze. V. Band, Erbrecht. 2. přeprac. vyd.. München: J. Schweitzer Verlag, 1906.

HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém římského práva soukromého. 4. vyd. Praha: J. Otto, 1910.

HIPPEL, F. Formalismus und Rechtsdogmatik: dargestelt am Beispiel der „Errichtung“ des zeugenlosen Schrifttestaments (eingenhändiges Testament; testament olographe). Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1935.

HORÁK, O., K. A. Martini a první moderní úprava dědického práva. Ke 220. výročí (západo)haličského občanského zákoníku. Ad notam, 2017, č. 6˝.

KRISTIÁN Z KOLDÍNA a J. JIREČEK (ed.). Práva městská království českého a markrabství moravského: spolu s krátkou jich summou. 5. vyd. Praha: Nákladem Spolku českých právníků „Všehrd“, 1876.

KURYŁOWICZ, M. Testamentum holographum. Krytyka Prawa, 2015, roč. 7, č. 1. Dostupné z: http://www.krytykaprawa.pl/api/files/view/59482.pdf

NĚMCOVÁ, D. Závěť a její datace. Časopis pro právní vědu a praxi, 2017, č. 4. https://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-8. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6769

PETROV, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017.

PIETRZYKOWSKI, K. (red.). Kodeks cywilny. Tom II. komentarz. Art. 450–1088. Warszawa, C. H. Beck, 2015.

ROUČEK, Fr. a J. SEDLÁČEK (eds.). Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl III. Praha: V. Linhart, 1935.

STAGL, J. F. Das „testamentum militare“ in seiner Eigenschaft als „ius singulare“. In: Rev. estud. hist.-juríd [online]. Valparaíso, 2014, roč. 36, s. 129–157 [cit. 10. 6. 2015]. Dostupné z: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-4552014000100004& lng=es&nrm=iso

SVOBODA, E. (referent). Dědické právo. Návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku. 2. vyd. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1924.

ŠEŠINA-WAWERKA. In: ŠVESTKA, J., J., DVOŘÁK a J. FIALA. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV, Dědické právo (§ 1475 až 1720) včetně výkladu řízení o pozůstalosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

ŠVECOVÁ, A. Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950. Bratislava: Veda, 2010.

ŠVESTKA, J., J. DVOŘÁK a J. FIALA. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV, Dědické právo (§ 1475 až 1720) včetně výkladu řízení o pozůstalosti. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 75.

Von HIPPEL, F. Formalismus und Rechtsdogmatik: dargestelt am Beispiel der „Errichtung“ des zeugenlosen Schrifttestaments (eingenhändiges Testament; testament olographe). Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1935.

ZEILLER, F. Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie. II. díl. 8. hlava. Wien: Geistingers Verlagshandlung, 1812.

Metriky

0

Crossref logo

0


556

Views

286

PDF views