Závěť a její datace

Drahomíra Němcová

Abstrakt

Článek se zabývá otázkou datace závěti (zda je datum podstatnou náležitostí závěti). Věnuje se zejména výkladu § 1494 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který jako jediný obsahuje pravidlo o dataci závěti (řeší situace, kdy existuje vícero závěti, v nichž není uvedeno datum). Článek dále pojednává o jednotlivých případech, v kterých je datum vyžadováno a kdy naopak nikoliv.

Bibliografická citace

NĚMCOVÁ, Drahomíra. Závěť a její datace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 4, s. 717–737. [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6769

Klíčová slova

Závěť; datace; právní jednání, zásada in favorem negotii; autonomie vůle; interpretace závěti; neplatnost závěti; konkurence vícero závětí; chyba v psaní a počtech.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 48. ISBN 978-80-7380-292-9.

FAJNOR, Vladimír a Adolf ZÁTURECKÝ. In: ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Díl 3. (§ 531 až 858). Praha: V. Linhart, 1936, s. 115.

FIALA, Roman a Jiří MIKEŠ. In: ŠVESTKA, Jiří a Jiří SPÁČIL a kol. Občanský zákoník – komentář I, II. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-108-6.

FIALA, Roman, Ljubomír DRÁPAL a kol. Občanský zákoník: komentář IV., Dědické právo (§ 1475–1720). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-570-1.

FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. Praha: ASPI, 2006. ISBN 807357182.

FRANK, Rainer. Erbrecht. 3. vyd. München: C. H. Beck, 2005. ISBN 9783406530852.

HAGENA, Walter. In: Erbrecht, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 5. vyd. München: C. H. Beck, 2013. ISBN 978 3406614699.

HANDLAR, Jiří. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9.

HOLUB, Rudolf. Komentář k občanskému zákoníku: Právo dědické. 1. vyd. Praha: Orbis, 1957, s. 137.

Informační brožura Ministerstva spravedlnosti České republiky (Komise pro aplikaci nové civilní legislativy) [online]. 2013 [cit. 3. 5. 2017]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik justice.cz/images/ pdf/MS_brozura_ dedicke_ pravo.pdf

KODEK, Georg, Michael SCHWIMANN a kol. ABGB Praxiskommentar – Band 3. 4. vyd. Lexis nexis, 2012. ISBN 978-3-7007-5280-6.

Kodeks Cywilny: Kodeks postepowania cywilnego; Kodeks rodzinny i opiekunczy; Prawo prywatne miedzynarodowe; Koszty sadowe w sprawach cywilnych: stan prawny na 4 listopada 2008 roku. 6. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009, 1067 s. ISBN 9788376200736.

KRČMÁŘ, Jan. Občanské právo. Právo dědické. V. díl. Praha: Všehrd, 1933.

KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. (Díl 5.), Dědické právo. 2. vyd. Praha: VŠEHRD, 1933.

KUNC, Bohumil a Martin LYČKA. Právní úprava závěti dle nového občanského zákoníku. Posun směrem ke common law a jeho účelovosti? Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 19, s. 674 an.

LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 2380 s. ISBN 978-80-7400-529-9.

LEONHARD, Franz a kol. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuche und seinen Nebengesetzen. Füngtes Buch: Erbrecht. Berlin: Heymann, 1912.

MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-79-0.

MIKEŠ, Jiří. Dědictví a právo: (právní poradce pro každého). 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 8085427109.

NIEZBECKA, Ezbieta. Prawo spadkowe w zarysie. 2. vyd. Lublin: Verba, 2000. ISBN 83-87497-43-6.

PĚCHA, František. Závěť bez data? To bych nedoporučoval! Ad Notam, 2013, roč. 19, č. 1, s. 14.

ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Díl 3. (§ 531 až 858). Praha: V. Linhart, 1936.

SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Praha: Linde, 2013, s. 37–39. ISBN 978-80-7201-931-1.

SCHLÜTER, Wilfried. Erbrecht. 15. vyd. München: C. H. Beck, 2004. ISBN 9783406516917.

SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-266-3.

ŠEŠINA, Martin a Karel WAWERKA. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV, Dědické právo (§ 1475 až 1720). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014, s. 75. ISBN 978-80-7478-579-5.

ŠEŠINA, Martin. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV, Dědické právo (§ 1475 až 1720). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014, s. XXIII. ISBN 978-80-7478-579-5.

ŠEŠINA, Martin. Pořízení pro případ smrti podle nového občanského zákoníku. Ad Notam, 2012, roč. 18, č. 3.

ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV, Dědické právo (§ 1475 až 1720). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014. ISBN 978-80-7478-579-5)

Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 19. 11. 1982, sp. zn. 4 Cz 64/82.

Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 28. 11. 1986, sp. zn. 4 CZ 61/86.

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 1994, sp. zn. I. ÚS 89/94.

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 1997, sp. zn. 24 Co 181/97.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 372/2001.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1294/2001.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2004, sp. zn. 30 Cdo 2428/2003

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1176/2001.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1190/2004.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2525/2007.

Vážný 6576/26.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky, Rv II 554/31, R II 237/31. Vážný 11060.

Rv I 77/48. Vážný 432/1948.

Rozhodnutí OGH ze dne 16. 11. 1999, sp. zn. Ob 66/99z.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-8


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Datace závěti z historické perspektivy
Pavel Salák jr.
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 479,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/CPVP2018-3-5