Účinná ľútosť ako neobmedzená daňová amnestia?

Veronika Nováková

Abstrakt

Daňové príjmy sú jedným z dôležitých finančných prostriedkov, prostredníctvom ktorých sú zabezpečované verejné potreby občanov/obyvateľov štátu. Na to, aby tieto príjmy mohli plynúť do príslušných rozpočtov je nevyhnutné, aby vznikajúce vzťahy medzi štátom a daňovým subjektom, boli náležite upravené v príslušnej právnej norme. Tieto daňovoprávne vzťahy sú natoľko dôležité pre štát, že zákonodarca počíta s možnosťou dodatočného splnenia daňovej povinnosti namiesto samotného potrestania. Cieľom tohto príspevku je podrobná sumarizácia a vývoj inštitútu účinnej ľútosti všeobecne v oblasti daňového práva, pričom sa zohľadňuje konanie daňového subjektu v rámci Daňového poriadku, ako aj samotný inštitút trestného práva – účinnú ľútosť. Ďalej príspevok analyzuje i dôležité skutočnosti prostredníctvom judikátov súdov, ktoré mali významný vplyv na neskoršiu novelizáciu tohto inštitútu, a zároveň komparáciou právnej úpravy účinnej ľútosti v Českej republike poukázať na dôležité odlišnosti, ktoré sú osožné pre ďalšie návrhy pre zlepšenie úpravy. Teda v konečnom dôsledku sa príspevok pokúša zodpovedať neľahkú otázku, či inštitút účinnej ľútosti možno z hľadiska aktuálnej úpravy považovať za neobmedzenú daňovú amnestiu.

Bibliografická citace

NOVÁKOVÁ, Veronika. Účinná ľútosť ako neobmedzená daňová amnestia? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 117-133. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8787

Klíčová slova

Zodpovednosť; delikt; účinná ľútosť.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BURDA, Eduard, Jozef ČENTÉŠ, Juraj KOLESÁR, Jozef ZÁHORA a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár – I. diel. C H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-324-0.

HENCOVSKÁ, Mária. Uprednostnenie splnenia povinnosti pred trestným postihom v daňovej trestnej činnosti. In: Teória a prax verejnej správy. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach 16-17.10. 2008. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, s. 432-436. ISBN 978-80-7097-736-1.

IVOR, Jaroslav, Peter POLÁK a Jozef ZÁHORA. Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluwer (Iura Edition), 2016. ISBN 978-80-8168-509-5.

PELC, Vladimír. Účinná lístost u trestného činu zkrácení dane a aktuálny stav judikatury. In: Bulletin advokacie, 2014, č. 4. s. 34-38. ISSN 1210-6348.

STIFFEL, Harald a Jozef KOČICA. Trestný zákon. Stručný komentár. Banská Bystrica: IURA EDITION, spol. s r. o., 2001. ISBN 80-88715-99-7.

VERNARSKÝ, Martin. Funkcie zodpovednosti za porušenie povinností podľa daňového poriadku. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. novembra 2013, Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva, 2014. ISBN 978-80-8082-777-9.

Nález Ústavného súdu SR I. ÚS 212/2017-65.

Nález Ústavní soud Českej republiky IV. ÚS 3093/08.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 212/2017-65.

Odporúčanie R (91) 1 Výboru ministrov o správnych sankciách.

Rozhodnutí NS č. 29/2013 Sb. rozhod. tr.

Uznesenie NS, sp. Zn. 5T do 743/2013.

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 40/2009 Sb. Zákon Trestní zákoník v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-1-8