Rozhodčí komise spolku v české právní úpravě a praxi

Jakub Zechovský

Abstrakt

Spolkové právo je s účinností od 1. ledna 2014 komplexně upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vůbec poprvé v historii jsou na našem území zákonem upraveny některé orgány spolku.
Předmětem článku je rozbor zákonné úpravy rozhodčí komise spolku. Zájem autora tohoto článku se však neomezil pouze na legislativní úpravu, ale obrátil se rovněž k praxi. Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím autor získal od rejstříkových soudů informace o tom, kolik spolků rozhodčí komisi zřídilo. Od okresních soudů pak bylo zjišťováno, zda spolky ukládají rozhodčí nálezy u soudů, zda probíhají řízení o vyslovení neplatnosti rozhodčího nálezu rozhodčí komise spolku a konečně zda spolky užívají vykonatelné nálezy rozhodčí komise spolku jako exekuční tituly. Obdržené výsledky byly podrobeny podrobné analýze. Pozornost je věnována také řízení před rozhodčí komisí spolku.

Bibliografická citace

ZECHOVSKÝ, Jakub. Rozhodčí komise spolku v české právní úpravě a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 169-180. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8743

Klíčová slova

Spolek; orgány spolku; rozhodčí komise.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BÍLKOVÁ, Jana. § 243. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9.

ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ a kol. Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5.

DAVID, Ludvík. § 266. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9.

DOBROZEMSKÝ, Václav a Jan STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v teorii. 2., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-103-3.

HÁJKOVÁ, Alena, Miroslava NEBUŽELSKÁ a Petr PAVLOK. Spolky a spolkové právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-523-7.

KŘÍŽ, Jakub. Autonomie církví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-660-9.

RONOVSKÁ, Kateřina. Spolková autonomie v novém spolkovém právu: její význam a limity. Právní rozhledy, 2016, č. 4.

RONOVSKÁ, Kateřina. Spolkové a nadační právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4512-5.

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Čl. 20. In: WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK, Ivo POSPÍŠIL a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. ISBN 978-80-7357-750-6.

ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA. Občanský zákoník: komentář. Sv. 1 (§ 1–654). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7478-370-8.

TELEC, Ivo. Spolkové právo. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 44. ISBN 80-7179-194-6.

ZECHOVSKÝ, Jakub. Autonomie církví a postavení duchovních v České republice. In: Revue církevního práva, roč. 16, č. 2.

ZOULÍK, František. Hlava sedmá, § 3, písm. E. In: DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. ISBN 978-80-7552-187-3.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-1-11