Vypořádání majetkových poměrů manželů z pohledu evropského mezinárodního práva soukromého

Lucie Zavadilová

Abstrakt

Pokračující proces europeizace mezinárodního rodinného a dědického práva vyústil v přijetí dvou významných právních předpisů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení, a dále nařízení Rady (EU) 2016/1103 provádějícího posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství. Byť je unijní úprava rozdělena do dvou samostatných právních nástrojů, představuje vypořádání majetkových poměrů manželů často nutný předpoklad pro vypořádání dědictví po zemřelém manželovi. Cílem předkládaného článku je analyzovat, do jaké míry se podařilo obě nařízení zkoordinovat, a to zejména pokud jde o otázku jejich působnosti a problematiku určování práva rozhodného.

Bibliografická citace

ZAVADILOVÁ, Lucie. Vypořádání majetkových poměrů manželů z pohledu evropského mezinárodního práva soukromého. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 4, s. 661–675. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8665

Klíčová slova

Dědictví; majetkové poměry manželů; mezinárodní prvek; nařízení o dědictví; nařízení o majetkových poměrech manželů; smrt jednoho z manželů; vypořádání majetku.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOGDAN, Michael. Private International Law as Component of the Law of the Forum. General Course on Private International Law. In: Recueil des Cours. Collected Courses of the Hague Academy of International Law. 2010, Vol. 348. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011, s. 233. ISBN 978-90-04-18517-3.

BONOMI, Andrea. The Interaction among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions. In: ŠARČEVIĆ, Petar a Paul VOLKEN (eds.). Yearbook of Private International Law. Volume XIII – 2011. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2011, s. 218. ISBN 978-3-86653-224-4.

BOST, Jennifer. Nothing Certain About Death and Taxes (and Inheritance): European Union Regulation of Cross-Border Successions. Emory International Law Review [online]. 2013, Vol. 27, Iss. 2, s. 1161–1163 [cit. 11. 9. 2017]. Dostupné z: http://law.emory.edu/eilr/_documents/volumes/27/2/comments/bost.pdf

CALVO CARAVACA, Alfonso L. Article 20: Universal Application. In: CALVO CARAVACA, Alfonso L., Angelo DAVÍ a Heinz-Peter MANSEL (eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary. 1 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, s. 291–293. ISBN 978-1-107-12730-2.

CALVO CARAVACA, Alfonso L. Article 21: General Rule. In: CALVO CARAVACA, Alfonso L., Angelo DAVÍ a Heinz-Peter MANSEL (eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary. 1 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, s. 299. ISBN 978-1-107-12730-2.

CARRUTHERS, Janeen. Party Autonomy in the Legal Regulation of Adult Relationships: What Place for Party Choice in Private International Law. International and Comparative Law Quarterly [online]. 2012, Vol. 61, Iss. 4, s. 881–888, 911–913 [cit. 19. 9. 2017]. Dostupné z: http://heinonline.org/

CASTELLANOS RUIZ, Esperanza. Article 22: Choice of Law. In: CALVO CARAVACA, Alfonso L., Angelo DAVÍ a Heinz-Peter MANSEL (eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary. 1 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, s. 326–327, 332. ISBN 978-1-107-12730-2.

Convention of 14 March 1978 on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes. Hague Conference on Private International Law [online]. HCCH, © 1951–2017 [cit. 15. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=87

COUNCIL OF THE EU. 18 EU countries agree to clarify rules on property regimes for international couples [online]. Brussels, 9. 6. 2016 [cit. 3. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642355_en.pdf

DANNEMANN, Gerhard. Adaptation. In: LEIBLE, Stefan (ed.). General Principles of European Private International Law. Alphen an den Rijn: Kluwer Law International, 2016, s. 331–342. ISBN 978-90-411-5955-7.

DIAGO DIAGO, Maria del Pilar. The Matrimonial Property Regime in Private International Law. In: ŠARČEVIĆ, Petar a Paul VOLKEN (eds.). Yearbook of Private International Law. Volume II – 2000. The Hague: Kluwer Law International, 2000, s. 192. ISBN 90-411-1520-X.

DRLIČKOVÁ, Klára. Dědické právní poměry. In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 224–242. ISBN 978-80-7552-864-3.

DRLIČKOVÁ, Klára. Právo rozhodné pro dědické právní poměry – vybrané otázky (srovnání úpravy v ZMPS a v Nařízení o dědictví). Acta Iuridica Olomucensia [online]. 2015, Vol. 10, no. 1, s. 129 [cit. 20. 11. 2017]. Dostupné z: http://acta.upol.cz/wp-content/uploads/2016/05/AIO_1_2015_4.pdf

FUCHS, Angelika. The new EU Succession Regulation in a nutshell. ERA Forum [online]. 2015, Vol. 16, Iss. 2, s. 120–124 [cit. 17. 9. 2017]. Dostupné z: https://link.springer.com/.

GRAY, Jacqueline a Pablo QUINZÁ REDONDO. The Coordination of Jurisdiction and Applicable Law in Related Proceedings: The Interaction between the Proposal on Matrimonial Property Regimes and the Regulations on Divorce and Succession. In: BERGÉ, Jeán-Sylvestre, Stéphanie FRANCQ a Miguel GARDEÑES SANTIAGO (eds.). Boundaries of European Private International Law. Brussels: Bruylant, 2015, s. 638. ISBN 978-2-8027-4697-3.

HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Přípustnost prorogace ve věcech manželských s mezinárodním prvkem – současný stav z pohledu českých soudů. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2016, č. 4, s. 540 [cit. 17. 9. 2017]. https://doi.org/10.5817/CPVP2016-4-2. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6245

JAYME, Erik. Party Autonomy in International Family and Succession Law: New Tendencies. In: BONOMI, Andrea a Paul VOLKEN (eds.). Yearbook of Private International Law. Volume XI – 2009. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2010, s. 1–3. ISBN 978-3-86653-160-4.

JÚDOVÁ, Elena. Nová úprava adaptácie v Zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ a Jiří VALDHANS (eds.). Dny práva 2015 – Days of Law 2015: Část IV. Kodifikace obecné části kolizního práva – cesta či omyl? [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 109 [cit. 11. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/dokumenty/34592

KÖHLER, Andreas. General Private International Law Institutes in the EU Succession Regulation – Some Remarks. Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici [online]. 2016, Iss. 18, s. 179 [cit. 11. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.ebscohost.com/

KUČERA, Zdeněk a Magdalena PFEIFFER. Rodinné právo. In: KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ, Květoslav RŮŽIČKA a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Plzeň–Brno: Aleš Čeněk–Doplněk, 2015, s. 328. ISBN 978-80-7380-550-0.

KUČERA, Zdeněk a Monika PAUKNEROVÁ. Kvalifikační problém. In: KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ, Květoslav RŮŽIČKA a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Plzeň–Brno: Aleš Čeněk–Doplněk, 2015, s. 137–151. ISBN 978-80-7380-550-0.

KYSELOVSKÁ, Tereza. Rodinné právo. In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 245. ISBN 978-80-7552-864-3.

MANSEL, Hans-Peter. Party Autonomy, Legal Doctrine on Choice of Law, and the General Section of the European Conflict of Laws. In: LEIBLE, Stefan (ed.). General Principles of European Private International Law. Alphen an den Rijn: Kluwer Law International, 2016, s. 145. ISBN 978-90-411-5955-7.

NORTH, Peter M. Essays in Private International Law. Oxford: Clarendon Press, 1993. ISBN 978-0-19-825826-1.

PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé a zamyšlení nad výročím Římských smluv. Právník, 2017, roč. 156, č. 3, s. 186. ISSN 0231-6625.

PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-504-6.

PFEIFFER, Magdalena. Choice of Law in International Family and Succession Law. The Lawyer Quarterly [online]. 2012, Vol. 2, no. 4, s. 291–292, 296 [cit. 27. 9. 2017]. Dostupné z: http://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/50/41.

PFEIFFER, Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. 1. vyd. Praha: Leges, 2013, 192 s. ISBN 978-80-87576-84-7.

PFEIFFER, Magdalena. Obvyklý pobyt v evropském rodinném právu. Soudní rozhledy [online]. 2013, roč. 19, č. 3, s. 87–89 [cit. 12. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-501-7.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Obecná část kolizního práva – zacházení s kolizní normou. In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 90–93. ISBN 978-80-7552-864-3.

SOLOMON, Dennis. The Boundaries of the Law Applicable to Succession. Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici [online]. 2016, Iss. 18, s. 193–218 [cit. 17. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.ebscohost.com/

VIARENGO, Ilaria. Choice of law agreements in property regimes, divorce, and succession: stress-testing the new EU Regulations. ERA Forum [online]. 2017, Vol. 17, Iss. 4, s. 546 [cit. 2. 9. 2017]. Dostupné z: https://link.springer.com/

VIARENGO, Ilaria. The EU Proposal on Matrimonial Property Regimes – Some General Remarks. In: ŠARČEVIĆ, Petar a Paul VOLKEN (eds.). Yearbook of Private International Law. Volume XIII – 2011. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2011, s. 200. ISBN 978-3-86653-224-4.

WELLER, Mathias. Article 1: Scope. In: CALVO CARAVACA, Alfonso L., Angelo DAVÍ a Heinz-Peter MANSEL (eds.). The EU Succession Regulation: A Commentary. 1 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, s. 86–90. ISBN 978-1-107-12730-2

ZAVADILOVÁ, Lucie. Adaptation of Rights in Rem According to the EU Regulation on Matrimonial Property Regimes. Studia Juridica Et Politica Jaurinensis [online]. 2017, Vol. 4, Iss. 2, s. 55–68 [cit. 18. 11. 2017]. Dostupné z: http://dfk-online.sze.hu/images/sjpj/2017/2/SJPJ%202017_2.pdf

ZAVADILOVÁ, Marta. § 49 (Právo rozhodné pro poměry mezi manžely). In: PAUKNEROVÁ, Monika, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Marta ZAVADILOVÁ a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 338. ISBN 978-80-7478-368-5.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-5