Přípustnost prorogace ve věcech manželských s cizím prvkem – současný stav z pohledu českých soudů

Miluše Hrnčiříková

Abstrakt

Prorogace byla v minulosti typická především pro obchodněprávní spory, v posledních letech se zásluhou unijní úpravy stále častěji objevuje v dalších právních oblastech. Strany sporu tak mohou nejen ovlivnit, dle kterého práva bude jejich případ rozhodován, ale i u kterého soudu bude řízení probíhat. V případě věcí manželských se autonomie vůle stran dnes projevuje především v omezené volbě práva ve věcech majetkových práv manželů či práva rozhodného pro rozvod manželství. Naproti tomu prorogace ve věcech manželských s cizím prvkem zatím výslovně připuštěna není. Článek poskytuje podrobnou analýzu přípustnosti prorogace ve věcech manželských s cizím prvkem a zároveň poukazuje na možný vývoj de lege ferenda.

Bibliografická citace

HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Přípustnost prorogace ve věcech manželských s cizím prvkem – současný stav z pohledu českých soudů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 4, s. 527-540. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6245

Klíčová slova

Prorogace; manželství; cizí prvek; právo EU; mezinárodní právo soukromé.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOELE-WOELKI,K. To be, or not to be: enhanced cooperationin international divorce law within the European Union. Law Review. VictoriaUniversity Wellington, 2008, roč. 4, č. 39, s. 779–792. ISSN 1171-042X.

BŘÍZA, P.,BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, P., PTÁČEK, L., SVOBODA, J. Zákono mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 105.ISBN-978-80-7400-528-2.

DOBIÁŠ, P.a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Podleprávního stavu k 1. Lednu 2014. Praha: Leges, 2013, s. 96. ISBN 978-80-87576-94-6.

KUČERA, Z. Mezinárodníprávo soukromé. 7. vyd., Brno: Doplněk, 2009, s. 386. ISBN 978-80-7239-231-5.

KUČERA, Z.,PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. a kol. Mezinárodní právo soukromé.8. vyd., Plzeň- Brno: Aleš Čeněk – Doplněk, 2015, s. 355. ISBN 978-80-7380-550-0.

KYSELOVSKÁ,T., ROZEHNALOVÁ, N. a kol. Rozhodnutí soudního dvoraEU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle nařízení BruselIbis). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014, s. 48. ISBN 978-80-210-7770-6.

LOJDA, Jiří.Příslušnost soudu, uznání a výkon rozhodnutí ve věcech vyživovacíchpovinností v rámci EU. Právo a rodina, 2013, roč. 15,č. 3, s. 1–6. ISSN 1212-866X.

MAGNUS, U.,MANKOWSKI, P. Brussels IIbis Regulation. European Commentaries on PrivateInternational Law. Mnichov: Sellier European Law Publishers, 2012, s. 67. ISBN 978-3-935808-33-0.

PAUKNEROVÁ,M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodnímprávu soukromém. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 110. ISBN 978-80-7478-368-5.

ROZEHNALOVÁ,N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukroméEvropské unie. (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I).Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 302–303. ISBN 978-80-7478-016-5.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-4-2


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Vypořádání majetkových poměrů manželů z pohledu evropského mezinárodního práva soukromého
Lucie Zavadilová
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 25,  číslo: 4,  první strana: 661,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-5