Následky porušení povinností ze smlouvy o výkonu funkce a jejich vymáhání: limity odpovědnosti člena orgánu a limity smlouvy o vypořádání

Monika Příkazská

Abstrakt

Příspěvek se zabývá omezením odpovědnosti člena orgánu, a to jak odpovědnosti za řádný výkon funkce, tak i odpovědnosti za újmu, která vznikla v důsledku porušení péče řádného hospodáře. Z pohledu vypořádací smlouvy, která se vztahuje k následnému vypořádání již vzniklé újmy, je klíčové především posouzení, zda na obsah vypořádací smlouvy dopadá § 2898 OZ (a zda je tedy možné i vypořádání ve formě úplného prominutí dluhu). A pokud § 2898 OZ způsob vypořádání neomezuje, existují patrně jiné limity vzájemného vypořádání. Významné bude především posouzení možnosti ochrany třetích osob či osob v postavení slabší strany, kterých se vypořádací smlouva uzavřená mezi členem orgánu a obchodní korporací může dotknout.

Bibliografická citace

PŘÍKAZSKÁ, Monika. Následky porušení povinností ze smlouvy o výkonu funkce a jejich vymáhání: limity odpovědnosti člena orgánu a limity smlouvy o vypořádání. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 4, s. 613–624. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8664

Klíčová slova

Péče řádného hospodáře; prominutí dluhu; smlouva o vypořádání; vypořádací smlouva; vzdání se práva na náhradu újmy.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BEZOUŠKA, Petr. Komentář k ust. § 2898. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1508.

HÁMORSKÁ, Andrea. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného hospodáře po rekodifikaci. Obchodněprávní revue, 2012, roč. 4, č. 9, s. 253.

HAVEL, Bohumil. A ještě k tzv. absolutoriu a také k přenosu obchodního vedení na správní radu. Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 6, s. 173.

HAVEL, Bohumil. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového soukromého práva. Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 1, s. 15.

HOUDEK, Zdeněk. Nad charakterem porušení fiduciárních povinností člena voleného orgánu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2016, č. 4, s. 541 an. https://doi.org/10.5817/CPVP2016-4-3. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6246

LASÁK, Jan. Komentář k ust. § 53. In: LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP, Tomáš DOLEŽIL a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 448.

PIHERA, Vlastimil. Tvrdé jádro a měkká slupka. Úvaha o odpovědnosti managementu kapitálových společností. Obchodněprávní revue, 2012, roč. 4, č. 5, s. 146.

ŠTENGLOVÁ, Ivana a Bohumil HAVEL. Komentář k ust. § 53. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 142.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-2