Nad charakterem porušení fiduciárních povinností člena voleného orgánu

Zdeněk Houdek

Abstrakt

Probíhající odborná debata nad charakterem vztahu člena voleného orgánu a obchodní korporace patrně doposud nepřinesla jednotné stanovisko. Konkrétně jsou předmětem dohad otázky, zda lze porušení péče řádného hospodáře považovat za porušení povinnosti ze smlouvy, či ze zákona, a zda je výkon funkce člena orgánu obchodní korporace výkonem smluvního zastoupení, nebo zastoupení ze zákona. Předkládaný příspěvek mapuje doposud publikované názory k těmto otázkám a přináší vlastní závěry k problematice.

Bibliografická citace

HOUDEK, Zdeněk. Nad charakterem porušení fiduciárních povinností člena voleného orgánu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 4, s. 541-553. [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6246

Klíčová slova

Péče řádného hospodáře; obchodní korporace; člen voleného orgánu.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ČERNÁ, S. Další změna koncepce německých soudů v ochraně věřitelů insolventní společnosti? In: Právní rozhledy. 2009, č. 2, s. 54 a násl.

HÁMORSKÁ, A. Povinnost členů orgánů obchodních korporací jednat s péčí řádného hospodáře po rekodifikaci. In: Obchodněprávní revue. 2012, č. 9, s. 250 a násl.

HAVEL, B. Konflikt zájmů při správě obchodních korporacích (vztah § 437 odst. 2 ObčZ a § 54 a násl ZOK). In: Právní rozhledy. 2015, č. 8, s. 272 a násl.

HAVEL, B. Výkon funkce člena statutárního orgánu, včetně smlouvy o výkonu funkce v prolnutí ZOK a ObčZ. In: Sborník XXII. Karlovarské právnické dny, 2014, s. 412-421.

HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s.

KORBEL, F. Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku. In: Bulletin advokacie. 2011, č. 5, s. 46.

LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1608.

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s.

MÁLEK, O. Vybrané důsledky jednání v rozporu s péčí rádného hospodáře a jejich komparace. [online] MUNI Law Working Paper Series, srpen 2015 [cit. 12. 3. 2016]. Dostupné z: http://workingpapers.law.muni.cz/dokumenty/33359

MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges. 2014. 1264 s.

OBERTOVÁ, A., LASÁK, J. Prokura v judikatuře českých soudů. In: Soudní rozhledy. 2010, č. 5, s. 165 a násl.

PELIKÁNOVÁ. I. Právní odpovědnost i v jejích různých formách vždy dle jejího smyslu a účelu dle zákona a její současné vývojové tendence (se zaměřením především na náhradu škody) s přihlédnutím ke zvláštnostem českého práva. In: Sborník XX. Karlovarské právnické dny, 2012, s. 184 a násl.

PIPKOVÁ, P. J. Ochranný účel normy a jeho význam pro vymezení rozsahu odpovědnosti za škodu (k § 2910 NOZ). In: Právník. 2013, č. 9, s. 869 a násl.

SPITZER, M.; BURTSCHER, B. Koncepty zastupování právnických osob mezi soukromou autonomií a ochranou obchodního styku. In: Sborník XXII. Karlovarské právnické dny, 2014, s. 347-374.

ŠTENGLOVÁ. I. Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností po rekodifikaci. In: Sborník IXX. Karlovarské právnické dny, 2011. s. 174 a násl.

ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1008 s.

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1736 s.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-4-3


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Následky porušení povinností ze smlouvy o výkonu funkce a jejich vymáhání: limity odpovědnosti člena orgánu a limity smlouvy o vypořádání
Monika Příkazská
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 25,  číslo: 4,  první strana: 613,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-2

2. Odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře z pohledu teorií právnických osob
Lucie Novotná Krtoušová
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 28,  číslo: 2,  první strana: 247,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/CPVP2020-2-5