Nad autonomií vůle a jejími limity ve vztazích osob žijících more uxorio ve světle českého a italského právního řádu

Roč.11,č.1(2003)

Abstrakt
Rodina je považována za tradiční přirozené pro­středí pro utváření a reprodukci sociálních vztahů, za zprostředkující článek mezi společenskými a individuálními zájmy. Všeobecně je zastáván názor, že rodi­na představuje nezastupitelnou, i když proměnlivou instituci, která plní ve společnosti významné funkce. Rodina je produktem společnosti, adaptuje se na společenské změny, ale současně spoluvytváří, stimuluje, komplikuje, či brzdí jejich rozvoj. Lze souhlasit s názo­rem, že všechny zásadní problémy rodiny se promítají do celospolečenských souvislostí a zároveň celospolečenské problémy se přímo či nepřímo dotýkají rodiny.

Stránky:
43–50
Metriky

223

Views

123

PDF views