Možnosti a limity axiomatizace práva

Filip Horák, Martin Madej

Abstrakt

Axiomatizace práva ve snaze učinit z něj logicky koherentní systém podobný matematice je již po staletí v centru pozornosti některých právních teoretiků a filosofů. Cílem tohoto článku je poskytnout preciznější vymezení klíčových pojmů, nastínit přehled dosavadního vývoje zásadních myšlenek ohledně tohoto tématu, jakož i na teoretické a metodologické rovině diskutovat o tom, zdali je axiomatizace práva jednak možná a jednak žádoucí.

Bibliografická citace

HORÁK, Filip a Martin MADEJ. Možnosti a limity axiomatizace práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 149-168. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7901

Klíčová slova

Axiom; axiomatizace práva; formální právní systém; logicky koherentní právo.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALMOND, Gabriel A a Bingham G. POWELL. Comparative Politics. A Developmental Approach. Boston: Little Brown and Co., 1966.

ARISTOTLE. Rhetoric. Dover thrift eds. Mineola, N.Y.: Dover Publications, 2004, Book One, Chapter Two. ISBN 9780486437934.

BERKOWITZ, Roger. From justice to justification: An alternative genealogy of positive law. UC Irvine L. Rev., 2011, č. 1.

BREWER, Scott. Law, Logic, and Leibniz. A Contemporary Perspective. In: ARTOSI, Alberto, Bernardo PIERI a Giovanni SARTOR (eds.). Leibniz Logico-philosophical puzzles in the law: philosophical questions and perplexing cases in the law. Dordrecht: Springer, 2013. ISBN 9789400751927.

BROWN, G. Robert. Axioms. Durham, NC: Duke Physics Department, 2007.

CARNAP, Rudolf. Einführung in die symbolische Logik: mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendungen. 3., unveränderte Aufl. Wien: Springer-Verlag, 1968.

DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1977. ISBN 0-674-86710-6.

ESSER, Josef. Grundsatz und Norm. Auflage, Tübingen, 1990.

EVES, Howard Whitley. A survey of geometry. Boston: Allyn and Bacon, 1963–1965.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1.

HETTCHE, Matt. „Christian Wolff“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition). In: ZALTA, Edward N. (ed.). Dostupné z: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/wolff-christian/

HEZEL, George M. The Influence of Bentham’s Philosophy of Law on the Early Nineteenth Century Codification Movement in the United States. Buff. L. Rev., 1972, roč. 22, č. 1.

HOEFLICH, Michael H. Law & Geometry: Legal Science from Leibniz to Langdell. American Journal of Legal History, 1986, roč. 30, č. 2.

KELSEN, Hans. Ryzí nauka právní. Metoda a základní pojmy. Brno-Praha: Orbis, 1933.

KELSEN, Hans. Všeobecná teorie norem. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2325-2.

NAKHNIKIAN, George. Contemporary ethical theories and jurisprudence. Nat. LF, 1957, č. 2.

PARSONS, Talcott a Edward SHILS. Towards a general theory of Action. Cambridge, Mass., Harward University Press, 1951.

PŘIBÁŇ, Jiří. Legalist Fictions and the Problem of Scientific Legitimation. Ratio Juris, 2003, roč. 16, č. 1.

SANDRO, Paolo. An axiomatic theory of law. Res Publica, 2011, roč. 17, č. 4.

SHAPIRO, Barbara J. Law and Science in Seventeenth-Century England. Stan. L. Rev., 1968, č. 21.

SOCHOR, Antonín. Klasická matematická logika. Praha: Karolinum, 2001, s. 21. ISBN 80-246-0218-0.

ŠVEJDAR, Vítězslav. Logika, neúplnost, složitost a nutnost. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 26. ISBN 80-200-1005-X.

VAN LAAESCHOT, Ronny a kol. The Legal Concepts and the Layman’s Terms. Bridging the Gap through Ontology-Based Reasoning about Liability. In: MOENS Marie-Francine a Peter SPYNS (eds.). Legal knowledge and information systems JURIX 2005: the eighteenth annual conference. Amsterdam: IOS Press, 2005. ISBN 1586035762.

VARGA, Csaba. The quest for formalism in law: Ideals of systemicity and axiomatisability between utopianism and heuristic assertion. Acta Juridica Hungarica, 2009, roč. 50, č. 1.

WEYR, František. Teorie práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

WOLCHER, Louis E. Law’s task: the tragic circle of law, justice and human suffering. Aldershot: Ashgate, 2008.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-1-10


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Vnitřní struktura práva a koncepce systematiky práva v dílech H. L. A. Harta a Niklase Luhmanna
Pavel Ondřejek
AUC IURIDICA  ročník: 2019,  číslo: 3,  první strana: 103,  rok: 2019  
https://doi.org/10.14712/23366478.2019.33

2. Koncepce systematiky práva předcházející právnímu pozitivismu 19. století
Pavel Ondřejek
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE  ročník: 49,  číslo: 2,  první strana: 73,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.34

3. Jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců: výkon činnosti rozhodce zaměstnancem státní správy a ve srovnání s dalšími činnostmi (znalecká činnost, tlumočnická činnost aj.)
Alexander J. Bělohlávek
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 27,  číslo: 3,  první strana: 311,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CPVP2019-3-1