Financování veřejnoprávních elektronických medií a právo

Petr Hajn, Lukáš Pták

Abstrakt

Problematika, kterou naznačuje název tohoto pří­spěvku, patří takříkajíc k diskusním i legislativním ná­mětům současné doby. Příliš se od sebe neliší obecné představy o tom, jakým požadavkům musí právní re­gulace dané záležitosti vyhovovat. Jde o to, aby veřej­noprávní elektronická media (dále jen "veřejnoprávní media" event. "provozovatelé vysílání ze zákona") mě­la takový rozsah finančních prostředků, jenž jim umožní dostát úkolům "veřejné služby", uspokojit hodnotným programem různorodá přání poslucha­čů a diváků, dále se rozvíjet po stránce programové i technické. Zároveň by systém financování veřejno­právních medií neměl dovolit, aby se získanými penězi bylo plýtváno.

Bibliografická citace

HAJN, Petr a Lukáš PTÁK. Financování veřejnoprávních elektronických medií a právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 3, s. 231-235. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7751

Plný Text: