Kapitálový trh a perspektívy jeho ďalšieho vývoja

Jana Galajdová

Abstrakt

Už od histórie sa ľudstvo stretáva s pojmom trh. Základem existencie trhového hospodárstva je trh, ktorý je predpokladom fungovania modernej ekonomi­ky. Trh je oblasťou ekonomiky, kde dochádza k výme­ne tovarov a služieb. Poznáme trhy výrobných prostri­edkov, tovarov, služieb a jedným z najpremenlivejších a stále sa meniacich je finančný trh.

Bibliografická citace

GALAJDOVÁ, Jana. Kapitálový trh a perspektívy jeho ďalšieho vývoja. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 396-399. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7654

Plný Text: