Deliktní odpovědnost za nekalosoutěžní jednání v mezinárodním obchodním styku

Dana Ondrejová

Abstrakt

V posledních letech dochází ke stále větší interna­cionalizaci podnikatelských a komerčních aktivit. Po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu mi­nulého roku se v praxi setkáváme s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu i osob a tím i se zvýšenou mo­bilitou soutěžních opatření a nových marketingových postupů, které stále častěji využívají uvedeného volné­ho pohybu; cestovní kanceláře ze státu A nabízejí ve státu B turistické zájezdy do státu C a činí tak nikoliv výjimečně způsoby a za podmínek, které jsou ve stá­tě B a C soutěžně problematické. Tady potom vzniká otázka, zda je například přípustná reklama, která byla vytvořena na území státu, kde je právně i eticky nezá­vadná, a která je následně šířena do státu, kde již práv­ně či eticky závadná je, případně podle práva kterého státu bude toto jednání (příp. odpovědnost za toto jednání) posuzováno. V některých státech jsou dovo­lené takové způsoby soutěžních opatření (zejména re­klamy), která by rozhodně neobstála v jiných státech. Pro podnikatele proto bývá často poměrně nesnadné volit například takovou jednotnou reklamu, která by byla obchodně účinná a právně obstála hned v něko­lika zemích. Kolizní otázky soutěžního práva vyvolá­vá i rozvoj informačních technologií, zvláště internetu, který se stal pro reklamu a jiná marketingová opatření využíván doslova masivně.

Bibliografická citace

ONDREJOVÁ, Dana. Deliktní odpovědnost za nekalosoutěžní jednání v mezinárodním obchodním styku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 4, s. 382-386. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7650

Plný Text: