Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce

Stanislav Bílek, Radka Vaníčková

Abstrakt

Rozhodčí řízení představovalo zejména pro podnikatele, efektivní a hospodárnou alternativu vůči civilnímu soudnictví. K rozhodování majetkových sporů byly díky liberální legislativě využívány i soukromé rozhodčí společnosti, které neměly a stále nemají status rozhodčího soudu. V aplikační praxi obecných soudů rezonuje v posledních letech problematika rušení nicotných rozhodčích nálezů, vydávaných těmito soukromými rozhodci ve prospěch rozporu rozhodčích doložek, podle nichž byla pravomoc soukromých rozhodců založena zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, případně pro rozpor s jiným právním předpisem. Cílem příspěvku je poukázat na jednu z mnoha výkladových těžkostí v souvislosti s rušením rozhodčích nálezů vydaných na základě neplatných rozhodčích doložek, a to zda uplatněním nároku rozhodčí žalobou z neplatné rozhodčí doložky dochází ke stavení běhu promlčecí lhůty a za jakých podmínek. Dále uskutečnit stručnou analýzu aktuální soudní praxe v rušení nicotných rozhodčích nálezů a právní výklad důsledků tohoto přístupu obecných soudů v otázce promlčení majetkových práv zejména se zaměřením na právní vztahy mezi podnikateli. Účinky nicotného rozhodčího nálezu nelze vztahovat automaticky na akt podání rozhodčí žaloby s ohledem na princip právní jistoty jako základní předpoklad právního státu. Podání rozhodčí žaloby podle neplatné doložky dle názorů autorů příspěvku má v určitém rozsahu za následek stavení promlčecí lhůty. Autoři rozdělili příspěvek na dvě části. V první části podávají úvodní vysvětlení předmětné problematiky a zaujímají postoje k judikatuře týkající se neplatných podnikatelských doložek. V druhé části vymezují dopady judikatury soudů ve sledované oblasti ve vztahu k otázce stavění promlčecí lhůty a předkládají návrhy řešení v souladu s platnou legislativou.

Bibliografická citace

BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 545–570. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6880

Klíčová slova

Rozhodčí doložka; neplatná rozhodčí doložka; nicotný rozhodčí nález; appointing authority; stavění běhu promlčecí lhůty; promlčení majetkových práv; právní vztahy mezi podnikateli.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BĚLOHLÁVEK, A. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 1776 s. ISBN 978-80-7179-342-7.

MIKULCOVÁ M. Neplatná rozhodčí doložka. Právní rozhledy, 2014. roč. 2, s. 52-58. ISSN 1210-6410.

Nález Ústavního soudu II. ÚS 2164/10 ze dne 1. 11. 2011.

Nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2012. sp. zn. IV. ÚS 2735/11.

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2012, sp. zn. III. ÚS 1624/12.

Nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96.

Nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. II. ÚS 309/95 ze dne 15. 1. 1997.

Nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 643/04 ze dne 6. 9. 2005.

Nález Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2011 ve věci sp. zn. IV. ÚS 2842/10.

OLÍK M. a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 456 s. ISBN 978-80-7478-715-7.

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. 10. 2009. Asturcom Telecomunicaciones SL proti Cristina Rodríguez Nogueira. Věc C-40/08. In European Court Reports 2009 I-09579.

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. 10. 2006. Elisa María Mostaza Claro proti Centro Móvil Milenium SL. Věc C-168/05. In European Court Reports 2006 I-10421.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. 21 Cdo 85/2010.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo 41/2014, ze dne 30. 6. 2016.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 ICdo 19/2015, ze dne 1. 6. 2016.

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2312/2007 ze dne 21. 1. 2009.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 70 ICm 2149/2013, 104 VSPH 158/2014 ze dne 1. 9. 2014.

Směrnice Rady 93/13/EHS, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2008, sp. zn. II. ÚS 2682/08.

Usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2524/16 ze dne 31. října 2016.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2282/2008.

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 3662/2014, ze dne 28. 4. 2015.

Usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2227/2011.

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 174/2014 ze dne 18. 3. 2014.

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3396/2014 ze dne 4. 3. 2015.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2010 sp.zn. 23 Cdo 2672/2008.

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 ze dne 11. 5. 2011.

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1098/2016, ze dne 8. 11. 2016.

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 3194/2016, ze dne 16. 8. 2016.

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 30 Cdo 5414/2014 ze dne 24. června 2015.

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 12 Cmo 496/2008 ze dne 28. 5. 2009.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

Zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)a o změně dalších zákonů, v platném znění.

Zákon č. 244/2002 Z. o rozhodcovskom konaní v platném znění.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-3-11