Účast státního zastupitelství v civilním řízení ve vztahu k procesním zásadám

Roč.16,č.4(2008)

Abstrakt
Státní zastupitelství, resp. z historického vývoje také prokuratura, již více než 150 let disponuje možností aktivně zasáhnout do civilního řízení1 a přispět tak k důslednému hájení veřejného zájmu v těch věcech, u nichž panuje zvýšený zájem společnosti na konečném rozhodnutí. Tato účast je tak založena dvojím způsobem. Zejména se jedná o častější formu účasti, kterou je tzv. vstup do zahájeného řízení ve věcech uvedených v ustanovení § 35 odst. 1 občanského soudního řádu2. Druhou možností je „přímé“ hlavní účastenství v řízení založené návrhem na zahájení řízení, event. žalobou, a to buď dle ustanovení § 35 odst. 3 občanského soudního řádu, anebo dle zvláštních právních předpisů3. V těchto řízeních tak státní zastupitelství, ať už jako tzv. zvláštní subjekt řízení anebo hlavní účastník, je oprávněno ve veřejném zájmu činit procesní úkony, které jsou s to ovlivnit konečné rozhodnutí soudu.

Stránky:
358–362
Biografie autora

Radovan Dávid

Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

asistent
Metriky

422

Views

162

PDF views