Přinesla „Pospíšilova“ reforma kárného řízení skutečně zpřísnění kárného postihu českých soudců?

Roč.25,č.2(2017)

Abstrakt
Cílem tohoto článku je posoudit důsledky zavedení nového modelu kárného řízení se soudci prosazenou ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem v roce 2008. „Pospíšilova reforma“ (zákon č. 314/2008 Sb.) přenesla kárné řízení na Nejvyšší správní soud, zavedla jednoinstanční kárné řízení se soudci, zakotvila smíšené složení kárných senátů s paritním zastoupením soudců a nesoudců a v mnoha ohledech zpřísnila kárné řízení (např. zvýšením sankcí, prodloužením subjektivních i objektivních lhůt pro podání kárné žaloby a zakotvením institutu „třikrát a dost!“). Na české poměry se jednalo o revoluční změnu. Nebylo tedy překvapením, že soudci okamžitě Pospíšilovu reformu kárného řízení označili za „sankční“ novelu a napadli ji před Ústavním soudem. Ústavní soud jim však nevyhověl a Pospíšilův model přetrval bez výrazné změny dodnes. Můžeme tak posoudit, zda Pospíšilova reforma skutečně přinesla očekávané zpřísnění kárného postihu českých soudců či nikoliv. Za tímto účelem tento článek porovnává výsledky kárných řízení se soudci zahájených před Pospíšilovou reformou v letech 2003-2008 s výsledky kárných řízení se soudci zahájených po Pospíšilově reformě v letech 2009-2014. Hlavním závěrem naší kvantitativní studie je, že v rozporu s očekáváním tvůrců Pospíšilovy reformy, ke zpřísnění kárného postihu českých soudců ve střednědobém horizontu v drtivé většině ukazatelů nedošlo. Po implementaci Pospíšilově reformy totiž poklesl počet kárných návrhů, nominálně i percentuálně poklesl počet kárných návrhů, v nichž bylo uloženo kárné opatření, poklesl počet soudců „donucených k odložení taláru“ (tj. součet soudců odvolaných z funkce soudce kárným soudem a soudců, jež na funkci soudce rezignovali v průběhu kárného řízení) a poklesla i celková úspěšnost kárných navrhovatelů.

Klíčová slova:
Soudy; soudci; kárné řízení; nezávislost soudců; justiční reforma.

Stránky:
219–240
Biografie autora

Tereza Papoušková

Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra ústavního práva a politologie
Reference

BOBEK, Michal. Odpovědnost a disciplína soudce (v přerodu?). Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 14, s. 502–510.

ČERNÝ, Petr. Výtka soudci a státnímu zástupci. Právní rozhledy, 2014, roč. 23, č. 23–24, s. 835.

ČTK. Majitel FC Bohemians podal trestní oznámení na Blažka. AKTUÁLNĚ.cz [online]. 2012, [citováno 26. 11. 2012]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=758719

FRIEDEL, Tomáš. Jak čeští soudci (ne)smí jednat: Praxe kárného soudu ve věcech kárných řízení se soudci v letech 2008–2014. Jurisprudence, 2015, roč. 24, č. 1, s. 15–23.

FRIEDEL, Tomáš. Ještě o kárném řízení advokátů, soudců a státních zástupců. Bulletin advokacie, 2015, roč. 45, č. 10, s. 49–52.

HAUPTFLEISCHOVÁ, Iva. Chování a jednání soudce „mimo talár“ jako kárné provinění z pohledu samotných soudců. Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, roč. 23, č. 3, s. 290–301.

HAVELKOVÁ, Barbara. Gender Equality in Law: Uncovering the Legacies of Czech State Socialism. Oxford: Hart Publishing, 2017.

JIRSA, Jaromír. Soudcovská nezávislost a kárné řízení. Soudce, 2011, roč. 16, č. 8, s. 8–13.

KOHOUTEK, Milan. Z jednání kolegia předsedů krajský soudů. Soudce, 2011, roč. 13., č. 3, s. 4.

KOPA, Martin. Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi. Praha: Linde, 2012.

KORBEL, František. „Ministerská“ novela zákona o soudech a soudcích. ASPI, 2009, ASPI ID: LIT-34568CZ.

KOSAŘ, David. Reflexe fungování kárného soudnictví v České republice. In: ČAPUTOVÁ, Zuzana a Eva KOVÁČECHOVÁ (eds.). Vybrané aspekty disciplinárního súdnictva. Pezinok: Via Iuris, 2013, s. 13–16.

KOSAŘ, David, Marek ANTOŠ, Zdeněk KŰHN a Ladislav VYHNÁNEK. Ústavní právo: Casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 248–256.

KOSAŘ, David. Perils of Judicial Self-Government. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

KOSAŘ, David. Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability in Czechia: Bargaining in the Shadow of the Law between Court Presidents and the Ministry of Justice. European Constitutional Law Review, 2017, roč. 13, č. 96. https://doi.org/10.1017/S1574019616000419

KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí u soudců, státních zástupců a členů vlády. Trestní právo,
2012, roč. 17, č. 12, s. 12–18.

LATA, Jan. Vývoj kárného řízení ve věcech státních zástupců. Státní zastupitelství, 2015, roč. 13, č. 4, s. 16.

MÁDL, Luděk. Kvůli fotbalu chystá Pospíšil na soudce kárnou žalobu. AKTUALNE.cz [online]. 2011, [citováno 21. 11. 2012]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=725446

MALENOVSKÝ, Radek. Několik úvah nad vhodností a ústavností určitých aspektů kárného řízení se soudci. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 11, s. 402–408.

MATES, Pavel a Karel ŠEMÍK. Nad důstojností soudcovského stavu. Jurisprudence, 2014, roč. 23, č. 2, s. 40–45.

MOTYČKA, Petr. Kárná řízení advokátů, soudců a státních zástupců anebo měří se všem stejným metrem? Bulletin advokacie, 2015, roč. 45, č. 1-2, s. 46–52.

NĚMEČEK, Tomáš. Zločin a pokárání: Po prohře se soudcem Kozákem ministerstvo spravedlnosti uvažuje o změně pravidel pro kárné řízení. Lidové noviny, 23. 1. 2012, s. 17.

POPOVA, Maria. Politicized Justice in Emerging Democracies: A Study of Courts in Russia and Ukraine. Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

ŠIMKA, Karel. Návrh novely zákona o soudech a soudcích a zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 12, s. 2.

VRBÍK, Marek. Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu, jakožto kárného soudu, v řízeních o kárné odpovědnosti státních zástupců. Státní zastupitelství, 2015, roč. 13, č. 2, s. 29–37.

VYLEGALA, Jan. Jednoinstančnost či dvojinstančnost kárného řízení ve věcech soudních exekutorů? Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. 1, s. 94–100.

ZEMANOVÁ, Daniela. Rozhodování kárných senátů Nejvyššího správního soudu ve věcech soudců za období říjen 2008 – srpen 2012: Objektivní statistika a subjektivní pohled předsedkyně kárného senátu. In: ČAPUTOVÁ, Zuzana a Eva KOVÁČECHOVÁ (eds.). Vybrané aspekty disciplinárního súdnictva. Pezinok: Via Iuris, 2013, s. 9.

ZEMANOVÁ, Daniela. Důvody ke změnám existují. Komorní listy, 2015, roč. 7, č. 1, s. 3.

Metriky

0


737

Views

332

PDF views