Návrat zásady superficies solo cedit – zaměření na přechodná ustanovení občanského zákoníku, komparace s řešením německým

Anna Lebedová

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na koncepci návratu zásady superficies solo cedit do českého právního řádu. Věnuje se především analýze přechodných ustanovení občanského zákoníku, jež mají za úkol znovuzavedení zmiňovaného principu realizovat. Přístup českého právního řádu je pak porovnáván s řešením, ke kterému bylo přistoupeno v obdobném případě počátkem devadesátých let minulého století v Německu. Příspěvek obsahuje rovněž polemiku s názory řešícími potřebu zakotvení superficiální zásady a její přínos. V souvislosti s uvedeným principem se konkrétně věnuje právu stavby a předkupnímu právu v obou dotčených právních úpravách.

Bibliografická citace

LEBEDOVÁ, Anna. Návrat zásady superficies solo cedit – zaměření na přechodná ustanovení občanského zákoníku, komparace s řešením německým. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 1, s. 93-106. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6658

Klíčová slova

Německý občanský zákoník; německé právo; pozemek; právo stavby; předkupní právo; stavba; superfices solo cedit.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 2., přeprac. vyd., (v nakl. Academia vyd. 1.). Praha: Academia, 1994, 471 s. ISBN 802000243x.

BEZOUŠKA, Petr; PIECHOWICZOVÁ, Lucie. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 1. vyd. Olomouc: Anag, 2013, 375 s. ISBN 9788072638192.

DVOŘÁK, Jan; ZOULÍK, František. Superficies solo cedit in DVOŘÁK, Jan; MALÝ, Karel; ADAMOVÁ, Karolina. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 687 s. ISBN 9788073577537.

ELIÁŠ, Karel; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. 1. vyd. Praha: Linde, 2001, 302 s. ISBN 8072013130.

JEHLIČKA, O.; ŠVESTKA, J.; ŠKÁROVÁ, M. Občanský zákoník: komentář. 9. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, xxiv, 1416 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 8071798819.

LEBEDOVÁ, Anna. Návrat k zásadě superficies solo cedit a jeho komparace v českém a německém právu. Brno, 2015. 74 s. Diplomová práce. Masarykova Univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Eva DOBROVOLNÁ.

SKŘEJPEK, Michal. Prameny římského práva. Praha: LexisNexis CZ, s. r. o., 2004. 375 s. ISBN 8086199894.

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J., a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek V. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 1667 s. ISBN 9788074786389.

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J., a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 1479 s. ISBN 9788074786303.

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; TICHÝ, L. (eds.) Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva: konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha: ASPI, 2006, 190 s. ISBN 8073572079.

ELIÁŠ, Karel. Věc jako pojem soukromého práva, Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č.4, s. 119-126. ISSN 1210-6410.

HULEŠ, Jan. Bude nový občanský zákoník opravdu „sexy“? Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 17, s. 640-642. ISSN 1210-6410.

PETR, Pavel. Stará (ne)známá superficiální zásada. Právní rozhledy. 2012, roč. 20, č. 10, s. 370-374. ISSN 1210-6410.

ŠTRAUS, Jaroslav. Nový občanský zákoník ještě jednou. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 24, s. 908. ISSN 1210-6410.

TÉGL Petr; MELZER, Filip. Superedifikáty a nový občanský zákoník, Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 4, s. 132. ISSN 1210-6410.

ZIMA, Petr. Stručný úvod do práva stavby. Právní rozhledy. 2005, roč. 13, č. 8, s. 287-290. ISSN 1210-6410.

INGENSTAU, Heinz. ErbbauRG: Gesetz über das Erbbaurecht: Kommentar.10. Aufl. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2014, 595 s. ISBN 9783452279118.

VOSSIUS, Oliver. Sachenrechtsbereinigungsgesetz: Kommentar. 10. vyd. München: Beck, 1995. 539 s. ISBN 340639017X.

WEBER, Ralph. Sachenrecht II: Grundstückrecht. 3. vyd. Baden-Baden: Nomos, 2012, 336 s. Nomoslehrbuch. ISBN 9783832969219.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-1-6