Ústavní soudci v kvantitativní perspektivě

Roč.25,č.1(2017)

Abstrakt
V posledních letech se pozornost právnické obce zaměřuje nejen na judikaturu Ústavního soudu, ale i na konkrétní osobnosti, které za ní stojí, tedy na jednotlivé ústavní soudce, na jejich životní příběhy, názory a hodnoty. Dosud však chybí solidní důkaz toho, že jednotliví ústavní soudci k projednávaným věcem přistupují odlišně, a debata o příčinách těchto odlišností je tak nutně neukotvená. Její ukotvení ve výchozím zjištění, že se jednotliví ústavní soudci významně liší v relevantních kvantitativních kritériích, je cílem tohoto článku. V jeho rámci jsou na základě dat pokrývajících všechna konečná rozhodnutí Ústavního soudu vydaná v období od počátku činnosti Ústavního soudu České republiky do 30. 6. 2016 zodpovězeny otázky vztahující se k produktivitě a rychlosti jednotlivých soudců a jejich vstřícnosti vůči navrhovatelům. Heuristikou použitou pro hodnocení soudců dle těchto kritérií je přiřazení výsledku věci, doby jejího projednávání a konečného rozhodnutí v ní toliko jejímu soudci zpravodaji. Kromě žebříčků ústavních soudců dle jednotlivých kritérií (produktivity, rychlosti a vstřícnosti) článek nabízí také otázky, jež umístění jednotlivých ústavních soudců v těchto žebříčcích vyvolává, a podněcuje tak další výzkum.

Klíčová slova:
Ústavní soud; ústavní soudci; individualizované statistiky o rozhodovací činnosti; vliv soudce zpravodaje; osobnost soudce.

Stránky:
73–92
Biografie autora

Tereza Papoušková

Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra ústavního práva a politologie
Reference

BOBEK, Michal. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 6.

EPSTEIN, Lee, LANDES, William, POSNER, Richard. The behavior of federal judges: a theoretical and empirical study of rational choice. Cambridge: Harvard University Press, 2013.

HOŘENOVSKÝ, Jan, CHMEL, Jan. Proces vzniku rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, roč. 23, č. 3, s. 302–311.

CHMEL, Jan. Politika na Ústavním soudě: první část. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. 2, s. 178–185.

CHMEL, J. Politika na Ústavním soudě: druhá část. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. 4, s. 475–483.

KŘÍŽKA, Vít. Jak myslí soudce? Krátké zamyšlení nad myšlením soudců a možnostmi, jak toho využít. Bulletin advokacie, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 69–75.

KYSELA, Jan, BLAŽKOVÁ, Kristýna, CHMEL, Jan. Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015.

KYSELA, Jan, ONDŘEJKOVÁ, Jana. Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě. Praha: Leges, 2012.

NĚMEČEK, Tomáš. Tajná data z Ústavního soudu. Lidové noviny, 28. 2. 2011.

POSNER, Richard. How judges think. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

SEGAL, Jeffrey. Supreme Court Justices as Human Decision Makers: An Individual-Level Analysis of the Search and Seizure Cases. The Journal of Politics, 1986, roč. 48, č. 4, s. 938–955. https://doi.org/10.2307/2131006, APA formát: https://doi.org/10.2307/2131006

VYHNÁNEK, Ladislav. Judikatura v ústavním právu. In: BOBEK, Michal, KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2013.

Metriky

0


2290

Views

1131

PDF views