Právní zásady v rozhodnutích ve věci veřejných zakázek

Roč.17,č.2(2009)

Abstrakt
Je možné se často setkat s otázkou, jak v konkrétních případech aplikovat právní zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“ nebo „zákon o veřejných zakázkách“ nebo „ZVZ“), a to zvláště v případech veřejných zakázek malého rozsahu, které veřejný zadavatel sice není povinen podle § 18 odst. 3 ZVZ zadávat postupem podle uvedeného zákona (§ 17 písm. m) ZVZ), ale vždy (čili nejenom u veřejných zakázek malého rozsahu) je povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zákon uvedené zásady detailněji nerozvádí, nestanovuje postup, jakým veřejnou zakázku zadat a ponechává tak volnost při jejich aplikaci.

Stránky:
86–91
Biografie autora

Michaela Poremská

Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka; právnička rektorátu Masarykovy univerzity
Metriky

416

Views

309

PDF views