Lidská důstojnost jako filosoficko-právní pojem

Darina Popovičová

Abstrakt

Zakotvení a ochrana nezadatelných, nezcizitelných, nepromlčitelných a nezrušitelných základních práv a svobod je chápána jako jeden z nejdůležitějších principů liberálního státu. Zachycení základních lidských práv v pramenech práva nejvyšší právní síly je pouze prvním krokem směřujícím k zajištění určité kvality života člověka. Důležitějším je v tomto ohledu samotná realizace základních práv a zajištění kvality života, ke kterým směřují. Jedním ze základních lidských práv je i právo na ochranu lidské důstojnosti, které má v systému lidských práv zásadní význam, neboť prostřednictvím naplňování práva na lidskou důstojnost jsou realizovány i další základní lidská práva. Samotné zakotvení práva na ochranu lidské důstojnosti však není zárukou respektování tohoto práva. Teprve skutečným pochopením a naplňováním požadavku respektování lidské důstojnosti lze dosáhnout odpovídající kvality života, ke kterému požadavek ochrany důstojnosti člověka vede. Respektování lidské důstojnosti je základním předpokladem úcty k lidským bytostem, ale i k sobě samému. Ve společnosti vedené materiálními zájmy a konzumními idejemi je důležité si o to více uvědomovat význam úcty k člověku v podobě respektování jeho lidské důstojnosti.

Bibliografická citace

POPOVIČOVÁ, Darina. Lidská důstojnost jako filosoficko-právní pojem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 3, s. 225-230. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6586

Plný Text: