Kázeňské trestání odsouzených

Faisal Husseini

Abstrakt

V první části této stati bych se rád věnoval historickému vývoji problematiky kázeňského trestání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a v další části se věnoval reflexi současného právního stavu daného institutu v České republice. Současně zde stanovím generální hypotézu, která se člení na tři hypotézy dílčí. Tato obecná hypotéza zní, že kázeňské trestání odsouzených je sankčním systémem, který ve svém vývoji se zpožděním následuje správní právo trestní (resp. trestní právo). Toto následování lze dokumentovat pomocí tří hledisek (dílčí hypotézy): i) vývoj ke kodifikaci, ii) vývoj od tělesného trestání k jiným formám újmy, iii) vývoj k soudnímu přezkumu.

Bibliografická citace

HUSSEINI, Faisal. Kázeňské trestání odsouzených. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 2, s. 184-194. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6494

Plný Text: