K některým legislativním otázkám přijetí Listiny základních práv a svobod (20. výročí)

Roč.18,č.4(2010)

Abstrakt
V únoru 2011 uplyne již dvacet let od přijetí právního předpisu, který lze díky jeho účinkům a dopadům v legislativě a právní praxi demokratického právního státu zařadit mezi nejvýznamnější právní akty, které byly kdy v naší historii přijaty. Zcela po právu je možno přiřadit Listinu základních práva a svobod (dále jen „Listina“) po bok takových právních děl, jako je Obecný občanský zákoník z roku 1811 (dále jen o.o.z.), který rovněž shodou okolností slaví již 200 let od vydání patentu, kterým byl vyhlášen s účinností od 1. ledna 1812. S ním pojí Listinu zejména vazba na přirozená práva člověka, která jsou v jeho § 16 označena jako práva „vrozená“, stejně jako myšlenka nároku jedince na jejich právních ochranu (§ 19 o.o.z.), a zejména význam, které mělo jejich přijetí pro další právní vývoj na našem území.

Stránky:
315–325
Metriky

382

Views

244

PDF views