Odpovědnost za ztráty na životním prostředí v mezinárodním právu

Lenka Bahýľová

Abstrakt

Příspěvek se zabývá odpovědností za ztráty na životním prostředí na úrovni mezinárodního práva. Cílem příspěvku je - na základě velmi obecného přiblížení tohoto poměrně roztříštěného a nesourodého odpovědnostního systému - poukázat na některé problémy, jež jsou v popředí pozornosti za účelem účinného řešení ztrát na životním prostředí s mezinárodními dopady. Nejprve je poukázáno na problematiku řešení ztrát na životním prostředí v rámci odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní jednání a poté je pozornost věnována odpovědnosti za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodním právem. Následuje část věnovaná občanskoprávní odpovědnosti za ztráty na životním prostředí ve vybraných mezinárodních úmluvách, konkrétně v úmluvách řešících odpovědnost za jaderné škody, v Basilejském protokolu k Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, a konečně v Úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené činnostmi nebezpečnými životnímu prostředí (tzv. Luganská úmluva).

Bibliografická citace

BAHÝĽOVÁ, Lenka. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí v mezinárodním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 277-284. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6335

Plný Text: