Právo rozhodné pre medzinárodnú licenčnú zmluvu – medzery a limity aplikácie Nariadenia Rím I

Mária Pastorková

Abstrakt

Významnosť medzinárodných licenčných zmlúv je neodškriepiteľná, avšak špeciálne kolízne pravidlo zamerané na licenčné zmluvy neexistuje. V rámci EU sa na určenie rozhodného práva v sporoch vyplývajúcich z licenčných zmlúv použije Nariadenie Rím I. Vedecké skúmania často končia práve na analýze Nariadenia Rím I, cieľom tohto článku je ísť ďalej za jeho hranice. Autorka skúma limity použitia Nariadenia Rím I a hľadá situácie, kedy a či vôbec sa v prípade sporov z medzinárodnej licencie použije Zákon o medzinárodnom práve súkromnom alebo bilaterálna zmluva. Najdôležitejšiu úlohu v danom skúmaní predstavuje kvalifikácia. Kvalifikácia určuje, či sa jedná o spor vyplývajúci zo zmluvného alebo mimozmluvného záväzku a vo výsledku umožní nájdenie relevantného právneho prameňa.

Bibliografická citace

PASTORKOVÁ, Mária. Právo rozhodné pre medzinárodnú licenčnú zmluvu – medzery a limity aplikácie Nariadenia Rím I. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 4, s. 689-698. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6257

Klíčová slova

licenčná zmluva; duševné vlastníctvo; Nariadenie Rím I; ZMPS; kvalifikácia; lex loci protectionis; jednostranné právne jednanie.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

HNÍZDO, Miroslav. Licence v praxi. Praha: Československá obchodní a průmyslová komora, 1982.

BORSKÝ, Emil. Co je třeba vědět o licenční smlouvě. Praha: Československá obchodní komora, 1968.

ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014.

TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 1, Lidskoprávní základy, licenční smlouva. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk, 2002.

MANKOWSKI, Petr. Contrats relating to the Intellectual or Industrial Property rights under the Rome I regulation. In: LEIBLE Stefan, OHLY, Ansgar (eds.). Intellectual Property and Private International Law. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, s. 31–33.

DE MIGUEL ASENSIO, A Pedro. The law governing international intellectual property licensing agreements (conflict of laws analysis). In: WERRA, de Jacques (ed.). Research handbook on intellectual property licensing. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013, s. 321–331.

PAUKNEROVÁ, Monika. Prameny mezinárodního práva soukromého v České republice. In: KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika, RŮŽIČKA, Květoslav a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd., Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 58–61.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Nařízení Řím I-základ unifikace závazků ze smluv. In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda, VALDHANS, Jiří, DRLIČKOVÁ, Klára, KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

KYSELOVSKÁ, Tereza. Intellectual property rights. In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda, DRLIČKOVÁ, Klára a kol. Czech private international law. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015.

BELLOŇOVÁ, Pavla. Příloha 2. Přehled dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci, konzulárních úmluv a souvisejících prohlášení a sdělení. In: PAUKNEROVÁ, Monika, ROZEHNALOVÁ, Naděžda, ZAVADILOVÁ, Marta a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 828–841.

NISHITANI, Yuko. Contracts concerning intelectual property rights. In: FERRARI, Franco, LEIBLE, Stefan. (eds.). Rome I regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009, s. 55–59.

BŘÍZA, Petr. Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv. Právní rozhledy. 2013, roč. 21, č. 17, s. 584.

MCPARLAND, Michael. The Rome I regulation on the law applicable to contractual obligations. Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 187–190.

VALDHANS, Jiří. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. Praha: C. H. Beck, 2012.

BASEDOW, Jürgen. Foundations of Private International Law in Intellectual Property. In: BASEDOW, Jürgen, KONO, Toshiyuki, METZGER, Axel. (eds.). Intellectual Property in the Global Arena. Tübingen:Mohr Siebeck, 2010, s. 12–14, 29.

TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 136–137.

KONO, Toshiyuki, JURČYS, Paulius. General report. In: KONO, Toshiyuki (ed.). Intellectual property and private international law: comparative perspectives. Oxford: Hart publishing, 2012.

TELEC, Ivo. Souhlas nebo Licenční závazek. Právní rozhledy. 2013, roč. 21, č. 13/14, s. 460–461.

MYŠKA, Matěj. Veřejné licence. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. Praha: Leges, 2015.

BŘÍZA, Petr § 90. In: BŘÍZA, Petr, BŘICHÁČEK, Tomáš, FIŠEROVÁ, Zuzana a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 550.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-4-14