Aktuální stav, právní předpoklady a východiska soukromoprávního vymáhání škody způsobené porušením soutěžního práva v ČR

Tomáš Kubeša

Abstrakt

V dubnu 2014 byla přijata nová směrnice o soukromoprávním vymáhání škody z porušení soutěžního práva. Tato směrnice má za cíl zlepšit podmínky pro soukromoprávní žaloby v této oblasti. Přesto, že před českými soudy probíhá řada řízení v těchto věcech, stále nejsou k dispozici žádná pravomocná rozhodnutí. Tento článek se pokouší porovnat nové nástroje, zaváděné směrnicí s již existujícími nástroji, použitelnými žalobci pro vymáhání škody. Článek se také pokouší předpovědět, zdali nová směrnice bude dostatečnou pobídkou, vedoucí ke zvýšení počtu a úspěšnosti žalob na náhradu škody v soutěžních věcech.

Bibliografická citace

KUBEŠA, Tomáš. Aktuální stav, právní předpoklady a východiska soukromoprávního vymáhání škody způsobené porušením soutěžního práva v ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 4, s. 555-567. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6247

Klíčová slova

Vymáhání škody; soutěžní právo; žalobní legitimace; vyčíslení nároku; důkazní situace; přístup do správního spisu.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

NERUDA, Robert. Soukromé či veřejné prosazování soutěžního práva? ANTITRUST: Revue soutěžního práva. Praha, 2011, č. 4, s. 154–160. ISSN 1804-1183.

BUNTSCHECK, M., STICHWEH, H. Germany: Private Antitrust Litigation. Global Competition Review. 2015.

KUIJPERS, M., TUINENGA, S. a kol. Actions for Damages in the Netherlands, the United Kingdom, and Germany. Journal od European Competition Law & Practice. 2015.

PETR, Michal. Zakázané dohody a zneužití dominantního postavení v ČR. 1. vyd., Praha: C H Beck, 2010.

RAUS, David, NERUDA, Robert. Zákon o ochraně hospodářské soutěže: Komentář a souvisící české i komunitární předpisy. 2. aktual. a přeprac. vyd., Praha: Linde Praha, 2006.

PETR, Michal. Modernizace komunitárního soutěžního práva. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2008.

KOMNINOS, Assimakis. Quantifying antitrust damages. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2009.

VALOUŠKOVÁ, Zuzana. Nad návrhem směrnice na podporu soukromoprávního vymáhání antitrustových škod. ANTITRUST: Revue soutěžního práva. Praha, 2013, č. 3, s. 95. ISSN 1804-1183.

WENNER, Frédérique, VAN BARLINGEN, Bertus. European Court of Justice confirms Commission’s approach on parental liability. Competition Policy Newsletter. Brusel, 2010, č. 1.

ZENGER, Hans, WALKER, Mike. Theories of harm in European competition law: A progress report. Ten years of effects-based approach in EU Competition law. 2012.

WINTEROVÁ, Alena. Hromadné žaloby (procesualistický pohled). Bulletin advokacie, Praha, 2008, č. 10.

HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva, 2. Rozšířené vydání. Praha: Aleš Čeněk, 2012, s. 195.

NEJEZCHLEB, Kamil. Vzájemný vliv veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže a soukromoprávního vymáhání škody způsobené porušením soutěžního práva - role soft law. COFOLA 2015. Lednice, 17. 4. 2015.

STAVINOHOVÁ, Jaruška Procesní povinnosti účastníků civilního soudního řízení ve světle díla prof. Macura. Dny práva 2008. Brno, 2008.

TICHÝ, L. Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o možné změně paradigmatu v NOZ). Bulletin advokacie. Praha, 2013, č. 12.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-4-4