Protiprávnost – co je jejím zdrojem v soukromém právu?

David Elischer

Abstrakt

S ohledem na rekodifikaci se objevují názory směřující k přiblížení či dokonce ztotožnění dvou samostatných předpokladů odpovědnosti, a to protiprávnosti se zaviněním. Opírajíce se o vymezení domněnek nedbalosti, zaznívají stanoviska, jak je třeba chápat zavinění, resp. nedbalost a jaký standard posouzení (ryze objektivní, diferencovaně objektivní, subjektivizovaný a ryze subjektivní) má být na ni aplikován. Domnívám se, že nezbytným předpokladem k uvedeným úvahám (a teoretickým řešením) má být rovněž analýza protiprávnosti z hlediska jejího smyslu a funkcí v deliktním systému. Účelem příspěvku je proto – kromě přiblížení komparativního kontextu (Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Nizozemí) – rozbor konceptu protiprávnosti v rekodifikované české úpravě se zřetelem k nové textaci generálních klauzulí občanskoprávní odpovědnosti a prevenčních norem. Smyslem analýzy je poukázat na užitečnost důsledného oddělení, resp. rozlišení protiprávnosti a zavinění a na jejich rozdílné funkce v deliktním systému. Mám totiž za to, že zavinění by nemělo splynout s protiprávností, tj. nemělo by se dále významně objektivizovat, a mělo by dále plnit funkci určitého subjektivního korektivu při vzniku občanskoprávní odpovědnosti založené na zavinění.

Bibliografická citace

ELISCHER, David. Protiprávnost – co je jejím zdrojem v soukromém právu? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 4, s. 501-526. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6244

Klíčová slova

Protiprávnost; protiprávní jednání; občanskoprávní odpovědnost; zavinění; přičitatelnost.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BERAN, Karel. Předpoklady vzniku právní odpovědnosti (prvky skutkové podstaty). Teória práva. 5. vyd. Bratislava: EuroKódex, 2013, s. 275–293

BEZOUŠKA P. Komentář k § 2910. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1542

BEZOUŠKA, P. In: HULMÁK, M. a kol. Občanská zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-314). Komentář. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1541

BREJCHA, A. Odpovědnost v soukromém a veřejném právu. Codex Bohemia, 2000.

BUSNELLI, F. Itinerari europei nella „terra di nessuno” tra contratto e fatto illecito: la responsabilità da informazioni inesatte. In: Contratto e impresa, 1991, s. 561.

CANARIS, C.W. Grundprobleme des privatrechtlichen Persönlichkeits-schutzes. Wien: Springer, 1991, s. 208 a násl.

CARBONNIER, J. Droit civil, díl 4., Les obligations. 22. vyd., Paris: PUF, 2000, s. 221.

CSACH, K. Náhrada škody a súvisiace mechanizmy kompenzácie. In: JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve. Praha: Leges, 2016, s. 114 a násl.

dále také srov. ŠILHÁN, J. Následky porušení smlouvy v NOZ. Praha: C. H. Beck, 2015.

DEUTSCH, E. Unerlaubte Handlungen, Schadenersatz, Schmerzensgeld. 3. vyd., 1995, marg. 121

FIALA, J. a kol. Občanské právo hmotné. 3. vyd., Brno: Doplněk, 2001

FLAUR, AUBERT, SAVAUX. op. cit., s. 99.

GALAND-CARVAL, S. Fault under the French law. In: WIDMER (ed.). Unification Of Tort Law: Fault (PETL). Kluwer Law International, 2005, s. 92.

HRÁDEK, J. Komentář k § 2911 a § 2912. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 928

JANEČEK, V. Kauzalita a rozsah odpovědnosti. Právník. 2016, č. 11. s. 959–981.

KNAPPOVÁ, M. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha: Academia, 1968

KÖTZ, WAGNER. Deliktsrecht, Luchterhand. 9. vyd., 2001, s. 24 a násl.

KOZIOL, H. Österreichisches Haftpflichtrecht vol. I. 3.vyd., Wien: Manz, 1997, s. 4 a násl.

KOZIOL, H. Wrongfulness under Austrian Law. In: KOZIOL, H. (ed.). Unification of Tort Law: Wrongfulness. Kluwer Law International, The Hague, 1998, s. 14.

KOZIOL, H. (ed.). Unification of Tort Law: Wrongfulness, (PETL). Kluwer Law International, 1998, s. 115 a násl.

KOZIOL, H. Úprava odpovědnosti za škodu v návrhu českého občanského zákoníku z hlediska srovnávací analýzy. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, L. (eds.) Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 21. 11. a 5. 12. 2008. Beroun: Eva Rozkotová – IFEC, 2008, s. 22

LAZAR, J. a kol. Občianské právo hmotné. 3. vyd., Bratislava: Iuria editia, 2006

LIMPENS, J. La Théorie de la Relativité Aquilienne en Droit Comparé. In: Mélanges a René Savatier. Paris: Dalloz, 1965, s. 539

LIMPENS, J., KRUITHOF, R. M., MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A. Liability for One’s Own Act. International Encyclopedia of Comparative Law. sv. XI, kapitola 2, marg. 133–149.

LOVĚTÍNSKÝ, V. Objektivní měřítko při dovozování nedbalosti a jeho limity. Právní rozhledy. 3/2016, s. 77 a násl.

LOVĚTÍNSKÝ, V. Subjektivní odpovědnost a pojem zavinění v české a německé úpravě deliktního práva. Praha, 2013, 90 s., s. 56 a násl. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského práva. Vedoucí práce David Elischer

LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom právu. Bratislava: Obzor, 1958

MAGNUS, U., SEHER, G. Fault under German Law. In: WIDMER, P. (ed.). Unification of Tort Law: Fault (PETL). Kluwer Law International, 2005, s. 104.

MARTY, REYNAUD. Les obligations, I. díl., Les sources. 2. vyd., 1988, marg. 457

MAZEAUD, H., MAZEAUD, L., TUNC, A. Traité théorique et pratique de la Responsabilité délictuelle et contractuelle. II. díl, 6. vyd., 1970, marg. 395, 439–440

MELZER, F. Nová úprava základní skutkové podstaty deliktní odpovědnosti v českém právu. In: JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve. Leges, Praha 2016, s. 203 a násl.

MELZER, F., CSACH K. Komentář k § 5. In: MELZER, F., TÉGL, P. et al. Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek I. Praha: Leges, 2013, s. 96

NOËL DEJEAN DE LA BATIE a kol. Droit civil français, díl VI -2, Responsabilité délictuelle. 8. vyd., Paris: Litec, 1989, marg. 22.

ONDŘEJEK, P. Konstitucionalizace soukromého práva na příkladu limitů jednání právnických osob. Jurisprudence. č. 4. 2016. Dále viz nález III. ÚS 3725/13.

PETROV, J. Protiprávnost a obecná prevenční povinnost. Právní rozhledy. 20/2007, s. 5.

PLANIOL, M. Traité élémentaire de droit civil. Édition nouvelle refondue par Georges Ripert, avec le concours de Jean Boulanger. Paris: Pichon, 1940-42.

PUECH, M. L’illicéité dans la responsabilité civile extra-contractuelle. Paris: LGDJ, 1973, marg. 335.

RANDA, Antonín. O závazcích k náhradě škody dle rakouského práva občanského s ohledem na cizozemské zákonodárství. 7. vyd., Praha: J. Otta, 1912, s. 18.

ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, V. díl. Praha: Linhart, 1935–1937, s. 830.

SPIER, J. Wrongulness in the Dutch context. In: KOZIOL, H. (ed.). Unification of Tort Law: Wrongfulness, (PETL). Kluwer Law International, 1998, s. 88 a násl.

ŠVESTKA, J. In: KNAPPOVÁ, ŠVESTKA, DVOŘÁK a kol. Občanské právo hmotné II. 4. vyd., Praha: ASPI, 2006

ŠVESTKA, J. Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku. Praha: Academia, 1966

TICHÝ, L., HRÁDEK, J. Deliktní právo v návrhu nového občanského zákoníku. Právní fórum. 2012, č. 1, s. 6–21

TUNC, A. La Responsabilité civile. 2. vyd., Economia, Paris, 1989, s. 13.

VAN GERVEN, W., LEVER, J., LAROUCHE, P. Tort law. Oxford: Hart, 2000, s. 71. ISBN 1-84113-139-3.

VINEY, G., JOURDAIN, P. Les conditions de la responsabilité. 3. vyd., Paris: LGDJ, 2006, s. 364.

VINEY, G., JOURDAIN, P. Les conditions de la responsabilité. 3. vyd, Paris: LGDJ, 2006, marg. 441.

VON BAR, CH. Verkehrspflichten: Richtrliche Gefahrsteuerungsgebote Im Deutschen Deliktsrecht. Heymann, 1980, s. 172 a násl.

ZWEIGERT, KÖTZ. An Introduction to Comparative Law, 2. díl: The Institutions of Private Law. Oxford Press, 1998.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-4-1