Ústavní hodnoty a autonomie vůle v právním jednání v soukromém právu

Pavel Ondřejek

Abstrakt

Článek analyzuje horizontální působení základních práv na základě strukturální analýzy souboru hodnot a systémových, případně protisystémových elementů v právu. Dotýká se tak relevance dichotomie soukromého a veřejného práva, kterou popisuje na kauze přípustnosti bankovních poplatků, jejíž řešení v českém a německém právu se podstatně lišilo. Přijmeme-li jako východisko ústřední roli právních principů a hodnot v současném právu a rozšíříme-li Jestaedtovu tezi o ústavě „za“ (psanou) ústavou na obecnější myšlenku existence práva v podobě nepsaných normativních standardů na pozadí psaného práva, pak naznačený konflikt mezi smluvní autonomií a základními právy je nutné vnímat šířeji: nejen jako konflikt pozitivněprávních úprav v ústavě a zákonech soukromého práva, ale i fundamentálních zásad a hodnot v obou těchto právních odvětvích.

Bibliografická citace

ONDŘEJEK, Pavel. Ústavní hodnoty a autonomie vůle v právním jednání v soukromém právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 3, s. 351-364. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6153

Klíčová slova

právní jednání; hodnoty v právu; poměřování; horizontální účinky základních práv; právnická osoba

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADAMOVÁ, Karolína. Občanská práva a svobody vrakouských ústavách 19. století. In: MALÝ, Karel, SOUKUP, Ladislav (eds.). Vývoj české ústavnosti v letech 1618 – 1918. Praha: Karolinum, 2006, s. 423.

ALEXANDER, Larry. Constitutionalism. In: GOLDING, Martin P., EDMUNDSON, William (eds.). The BlackwellGuide to the Philosophy of Law and Legal Theory. Malden: Blackwell Publishing, 2006, s. 248–249.

ALEXY, Robert. Constitutional Rights, Balancing andRationality. Ratio Juris, 2003, roč. 16, č. 2, s. 135 a násl.

ALEXY, Robert. Pojem a platnostpráva. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 60 a násl.

ALEXY, Robert. The Dual Nature of Law . Ratio Juris. 2010, roč. 23, č. 2, s. 167.

ALEXY, Robert: Lidská důstojnost a princip proporcionality. Právník. 2015, č. 11, s. 867 a násl.

BARAK, Aharon. Constitutional Human Rights and PrivateLaw. In: FRIEDMAN, Daniel, BARAK-EREZ, Daphne (eds.). HumanRights in Private Law. Oxford, Portland: Hart Publishing, 2001, s. 13 anásl.

BARAK, Aharon. Human Dignity. The Constitutional Value and the ConstitutionalRight. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, s. 227–228.

BARTOŇ, Michal, KRATOCHVÍL, Jan, KOPA, Martin, TOMOSZEK, Maxim, JIRÁSEK, Jiří, SVAČEK, Ondřej. Základní práva. Praha: Leges, 2016, s. 56.

BOMHOFF, Jacco. BalancingConstitutional Rights. The Origins and Meanings of Postwar Legal Discourse.Cambridge: Cambridge University Press, 2014, s. 239.

BOMHOFF, Jacco. Balancing, the Global and the Local: Judicial Balancing as a Problematic Topic in Comparative (Constitutional) Law. Hastings International and Comparative Law Review. 2008, s. 584 a násl.

COLLINS, Hugh. On the (In)compatibility of Human RightsDiscourse and Private Law. In: MICKLITZ, Hans-W. (ed.). Constitutionalizationof European Private Law. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 28.

DÜRIG, Günter. Die Menschenauffassung desGrundgesetzes. Juristische Rundschau.1952, s. 259a násl.

ELISCHER, D. Spotřebitel. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné 1. Díl první: Obecná část.2. aktualizované a doplněnévydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 290 a násl.

FRANK, Rainer, VESELKOVÁ, Pavla, WOLF, Patrick. Přípustnostpoplatků za správu a vedení úvěrových účtů vedených pro spotřebitele. Právní rozhledy. 2013, č. 12–13, s. 515.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd., Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 115.

HAPLA, Martin. Důstojnost a lidská práva: užitečnéspojení, nebo účelová fráze? In: VEČEŘA, Miloš, STACHOŇOVÁ, Monika, HAPLA, Martin (eds.). Weyrův den právní teorie. Sborník příspěvkůz konference. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 25 a násl.

HURDÍK, Jan, LAVICKÝ, Petr. Systémzásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

HURDÍK, Jan. Zásady soukroméhopráva. Brno: Masarykova univerzita, 1998

KLATT, Matthias. Robert Alexy’s Philosophy of Lawas System. In: KLATT, Matthias (ed.). Institutionalized Reason. The Jurisprudence of Robert Alexy. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 15–16.

KRESS, Ken. Coherence. In: PATTERSON, Dennis (ed.). A Companion to Philosophy of Law andLegal Theory. Malden, Oxford: Blackwell Publishing, 1999, s. 533.

KYSELA, Jan. Evropský konstitucionalismus: hierarchie, heterarchie a povídání mezi soudy. In: GÖTTINGER, Vlastimil (ed.). Evropskýkonstitucionalismus v kontextu soudního dialogu. Brno: Ústavní soud, 2016, s. 100–111.

KYSELA, Jan. Měnící se struktura právního řádu a jehoatributy. Eric Stein Working Paper, č. 1/2009.

KYSELA, Jan. Ústava mezi právema politikou. Praha: Leges, 2014, s. 35

MAHLMANN, Matthias. Elementeeiner ethischen Grundrechtstheorie. Baden Baden: Nomos, 2005, s. 101a násl.

MARŠÁLEK, Pavel. Právo a společnost.Praha: Auditorium, 2008, s. 111.

MENÉNDÉZ, José Agustín, ERIKSEN, Erik Oddvar. Introduction. In: MENÉNDÉZ, José Agustín, ERIKSEN, Erik Oddvar (eds.). Arguing Fundamental Rights. Dordrecht: Springer, 2006, s. 4.

MICKLITZ, Hans-W. Introduction. In: MICKLITZ, Hans-W. (ed.). Constitutionalisation of European Private Law. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 1.

ONDŘEJEK, Pavel. Konstitucionalizace soukromého právana příkladu limitů právního jednání právnických osob. Jurisprudence, 2016, roč. 25, č. 3, s. 32–41.

ONDŘEJEK, Pavel. Poměřování jako klíčový argument přezkumuústavnosti v éřeproporcionality a některéprojevy jeho kritiky. Právník, č. 4, 2016, s. 349–368.

POSNER, Eric A. Contract Theory. In: GOLDING, MartinP., EDMUNDSON, William A. (eds.). The Blackwell Guide tothe Philosophy of Law and Legal Theory. Malden: Blackwell Publishing, 2005, s. 138.

RAZ, Joseph. Promises in Morality and Law. Book Review: Atiyah P., S. Promises, Morals, Law. Oxford: Clarendon Press, 1981. Harvard Law Review. 1982, roč. 95, č. 3, s. 928.

RÖHL, Klaus, RÖHL, Hans Christian. Allgemeine Rechtslehre, 3. vyd., Köln: Carl HeymannsVerlag, 2008, s. 453.

SOBEK, Tomáš. Právní myšlení. Kritika moralismu. Plzeň – Praha: Aleš Čeněk, Ústav státu a práva AV ČR, 2011, s. 84.

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Ostych před důstojností jakoprávním pojmem anebo kdy se soudce bez důstojnosti neobejde? In: VEČEŘA, Miloš, STACHOŇOVÁ, Monika, HAPLA, Martin (eds.). Weyrův denprávní teorie. Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykovauniverzita, 2015, s. 10 a násl.

VAN DER KERCHHOVE, Michel, OST, Francois. Legal System between Order and Disorder. Oxford: Clarendon Press, 1994.

WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář.Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 58.

WALKER, Neil: Beyond Boundary Disputes and Basic Grids: Mapping the Global Disorder of NormativeOrders. International Journal of Constitutional Law. 2008, roč. 6, č. 3-4, s. 373–396.

WINTR, Jan. Alexyho vážící formule. Právník. 2016, č. 5, s. 446–461.

WINTR, Jan. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum, 2006, s. 62–63.

ZIPURSKY, Benjamin. Philosophy of Private Law. In: COLEMAN, Jules, SHAPIRO, Scott (eds.). The OxfordHandbook on Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 653.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-3-3