Právo na dovolenku v kontexte aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie i európskej legislatívy

Roč.20,č.1(2012)

Abstrakt
Vedecký článok sa zaoberá aktuálnymi otázkami práva na dovolenku v kontexte európskej legislatívy i ostatných rozhodnutí Súdneho dvoru Európskej únie. Dôraz kladie predovšetkým na Súdnym dvorom akceptovanú možnosť zániku nároku na dovolenku po uplynutí obdobia stanoveného vnútroštátnymi právnymi predpismi aj počas pracovnej neschopnosti zamestnanca. Autor akcentuje najmä zjavný posun v judikatúre SD EÚ a preukázateľné uprednostnenie ekonomického rozmeru európskej pracovnoprávnej legislatívy na úkor ochrany základných ľudských práv a slobôd zamestnancov.

Stránky:
38–45
Biografie autora

Marek Švec

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

interný doktorand
Metriky

281

Views

154

PDF views