Ke střetu práva na informace a ochrany osobních údajů v souvislosti se zasedáním zastupitelstva obce

Rostislav Vrzal

Abstrakt

Jedním z podle mého názoru nejpalčivějších problémů v souvislosti s činnosti územní samosprávy v České republice je nepochybně její místy skutečně značná neprůhlednost, plynoucí především z nedostatku informací, kterými v rámci možné kontroly disponuje, popřípadě v mezích nejrůznějších, často ústavně velmi sporných, limitů může disponovat, široká veřejnost. Zcela zřejmým centrem pozornosti zde potom nepochybně bude činnost zastupitelstev, neboť právě ta představují do jisté míry pilíř územní samosprávy.
Účelem tohoto článku je shrnutí stěžejních cest, jakými je, resp. by mělo být, možno v souvislosti s působením zastupitelstva územního samosprávného celku realizovat ústavně zaručené právo na informace, včetně kritického pohledu na existující právní či faktická opatření, která v různé míře uplatnění tohoto jednoho z nejdůležitějších práv znesnadňují, někdy pak dokonce přímo vylučují, aniž by k takovým překážkám existoval ústavně právně relevantní důvod.

Bibliografická citace

VRZAL, Rostislav. Ke střetu práva na informace a ochrany osobních údajů v souvislosti se zasedáním zastupitelstva obce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 201-209. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5770

Plný Text: