Ke střetu práva na informace a ochrany osobních údajů v souvislosti se zasedáním zastupitelstva obce

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Jedním z podle mého názoru nejpalčivějších problémů v souvislosti s činnosti územní samosprávy v České republice je nepochybně její místy skutečně značná neprůhlednost, plynoucí především z nedostatku informací, kterými v rámci možné kontroly disponuje, popřípadě v mezích nejrůznějších, často ústavně velmi sporných, limitů může disponovat, široká veřejnost. Zcela zřejmým centrem pozornosti zde potom nepochybně bude činnost zastupitelstev, neboť právě ta představují do jisté míry pilíř územní samosprávy.
Účelem tohoto článku je shrnutí stěžejních cest, jakými je, resp. by mělo být, možno v souvislosti s působením zastupitelstva územního samosprávného celku realizovat ústavně zaručené právo na informace, včetně kritického pohledu na existující právní či faktická opatření, která v různé míře uplatnění tohoto jednoho z nejdůležitějších práv znesnadňují, někdy pak dokonce přímo vylučují, aniž by k takovým překážkám existoval ústavně právně relevantní důvod.

Stránky:
201–209
Biografie autora

Rostislav Vrzal

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand; právník, Česká televize
Metriky

281

Views

145

PDF views