Zvukové záznamy z veřejných projednání a ochrana osobních údajů

Vendula Zahumenská, David Zahumenský

Abstrakt

Pořizování a následné zveřejňování zvukových záznamů z jednání zastupitelstev územních samospráv nebo z jiných veřejných jednání, která probíhají např. v rámci územního plánování, je dlouhodobě předmětem odborné i laické diskuse, ve které dochází ke střetům dvou základních pohledů a dvou základních práv. Na jedné straně zde stojí právo na informace o fungování veřejné správy, které vychází z čl. 17 odst. 4 a 5 Listiny základních práv a svobod, jež zaručuje právo vyhledávat a šířit informace a zakládá povinnost veřejné správy přiměřeným způsobem tyto informace poskytovat. Na straně druhé zde máme právo každého jednotlivce na ochranu osobnosti, ochranu před zásahy do soukromého a rodinného života a zveřejňováním údajů o své osobě, jež zaručuje na rovině ústavněprávní především čl. 10 Listiny.

Bibliografická citace

ZAHUMENSKÁ, Vendula a David ZAHUMENSKÝ. Zvukové záznamy z veřejných projednání a ochrana osobních údajů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 414-423. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5706

Plný Text: