Postavenie nadnárodných podnikových dohôd v rámci Európskeho sociálneho dialógu

Peter Kotira

Abstrakt

Európska Únia (ďalej len "EÚ") a členské štáty majú za cieľ podporovať zamestnanosť pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, aby sa dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna ochrana, sociálny dialóg, dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so zreteľom na permanentne vysokú zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z trhu práce. Za týmto účelom Únia a členské štáty uskutočňujú opatrenia, ktoré zohľadňujú rozmanité formy vnútroštátnych praktík, najmä v oblasti zmluvných vzťahov, a potrebu zachovania konkurencieschopnosti hospodárstva Únie.

Bibliografická citace

KOTIRA, Peter. Postavenie nadnárodných podnikových dohôd v rámci Európskeho sociálneho dialógu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 405-414. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5705

Plný Text: