Opatrovník pro styk rodičů s dětmi

Romana Rogalewiczová

Abstrakt

Článek se věnuje institutu opatrovníka pro styk, který je upraven v německém občanském zákoníku. Řeší otázku konkrétní právní úpravy v německém právu, kdy bývá opatrovník pro styk jmenován, jaké jsou jeho úkoly, kdo se v Německu může stát opatrovníkem pro styk. V návaznosti na výklad německé právní regulace si článek pokládá otázku možného převzetí tohoto institutu do české právní úpravy. Zde se zabývá jednak použitelností za podmínek aktuální právní úpravy, jednak nezbytnými souvisejícími otázkami, které by bylo nutné vyjasnit, případně zákonem upravit. Zejména jde o problematiku jmenování opatrovníka pro styk – kdo a za jakých okolností by mohl opatrovníka pro styk jmenovat, jaké by byly požadavky na osobu opatrovníka pro styk, jaká práva a povinnosti by s výkonem funkce opatrovníka pro styk souvisela a jak by byla řešena otázka odměňování.

Bibliografická citace

ROGALEWICZOVÁ, Romana. Opatrovník pro styk rodičů s dětmi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 259-267. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5438

Klíčová slova

opatrovník pro styk; styk mezi rodiči a dětmi; bránění ve styku; asistovaný styk; nejlepší zájem dítěte

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

NOVÁK, T. Mentální programování jako forma ovlivňování dítěte po rozvodu. Právo a rodina. 2011, č. 7, s. 19.

SCHWAB, D. Familienrecht. 20. vydání. München: Verlag C. H. Beck, 2012, s. 363.

BÜCHNER, B. Umgangspflegschaft [23. 1. 2010]. [online] Verein Anwalt des Kindes – München, e. V. [citováno 21. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.anwaltdeskindes-muenchen.de/index.php/umgangspflegschaft>.

FINGER, P. In: BORN, W. und Kollektiv. Bürgerliches Gesetzbuch, Band 8, Familienrecht II. Münchener Kommentar. 4. vydání. München: Verlag C. H. Beck, 2002, s. 1076.

DIEDERICHSEN, U. In: BASSENGE, P. und Kollektiv. Bürgerliches Gesetzbuch. 67. vydání. München: Verlag C. H. Beck, 2008, s. 1952.

ZIEGLER, T. In: SCHULTE-BUNERT, K. a G. WEINREICH. Kommentar des FamFG. 4. vydání. Köln: Wolters Kluwer Deutschland, GmbH, 2014, s. 1032.

JOHANNSEN, K. a D. HENRICH. Familienrecht. Scheidung, Unterhalt, Verfahren. Kommentar. 6. vydání. München: Verlag C. H. Beck, 2015, s. 2015.

SCHULTE-BUNERT, K. a G. WEINREICH. Kommentar des FamFG. 4. vydání. Köln: Wolters Kluwer Deutschland, GmbH, 2014, s. 1436–1437.

BÜCHNER, B. Rechtsgrundlage der Verfahrensbeistandschaft. [online] Verein Anwalt des Kindes – München, e. V. [citováno 26. 2. 2015]. Dostupné z: <http://www.anwaltdeskindes-muenchen.de/index.php/rechtsgrundlage>.

WESTPHALOVÁ, L. In: HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655–975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1216–1217.

ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 473.

FRANCOVÁ, M. a J. DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 12.

WESTPHALOVÁ, L. In: HOLÁ, L.; WESTPHALOVÁ, L.; KOVÁČOVÁ, A. a O. SPÁČIL. Rodinná mediace v České republice. Praha: Leges, 2014, s. 207.

SVOBODA, K. In: SVOBODA, K.; TLÁŠKOVÁ, Š.; VLÁČIL, D.; LEVÝ, J.; HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 53.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-2-11