Komu svěřit posuzování a přezkum žádostí o mezinárodní ochranu?

Jana Jurníková, Alžbeta Králová

Abstrakt

Zvýšené migrační toky přispěly ke znovuotevření diskusí ohledně systému zpracování a přezkumu žádostí o mezinárodní ochranu jak na unijní, tak na národní úrovni. Debata na vnitrostátní úrovni je ovlivněna rovněž potřebou implementace povinnosti zajistit úplné a ex nunc posouzení skutkové i právní stránky, včetně případného posouzení potřeby mezinárodní ochrany. Tento vývoj vede k otázkám týkajícím se funkčnosti stávajícího nastavení rozhodujícího orgánu a přezkumu rozhodnutí o mezinárodní ochraně, zejména otázce, komu by mělo být svěřeno rozhodování a přezkum azylových žádostí. Článek se zaměřuje na možné změny týkající se rozhodujícího orgánu a systému soudního přezkumu v azylových věcech, který momentálně zcela neodpovídá revidované procedurální směrnici.

Bibliografická citace

JURNÍKOVÁ, Jana a Alžbeta KRÁLOVÁ. Komu svěřit posuzování a přezkum žádostí o mezinárodní ochranu? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 131-141. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5429

Klíčová slova

azyl; mezinárodní ochrana; rozhodující orgán; soudní přezkum; procedurální směrnice; úplný a ex nunc přezkum.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

COSTELLO, Cathryn a Emily HANCOX. The Recast Asylum Procedures Directive 2013/32/EU: Caught between the Stereotypes of the Abusive Asylum Seeker and the Vulnerable Refugee [online]. Oxford Legal Studies Research Paper No. 33/2015, 2015 [cit. 8. 11. 2015]. Dostupné z: http://ssrn.com/abstract=2609897

DA LOMBA, Sylvia. The right to seek refugee status in the European Union. Antwerp-Oxford-New York: Intersentia, 2004, s. 185.

JÍLEK, Dalibor a Renata KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém: procedurální směrnice. Brno: Doplněk, 2006, s. 173.

SLÁDEČEK, Vladimír; TOMOSZKOVÁ, Veronika a kol. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 231.

COSTELLO, Cathryn. The European asylum procedures directive in legal context. Research Paper No. 134 [online]. UNHCR, 2006 [cit. 8. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/4552f1cc2.html, s. 30.

RENEMAN, Marcelle. EU asylum procedures and the right to an effective remedy. Oxford: Hart publishing,2014, s. 282.

VAČOK, Juraj. Možno vždy považovať rozklad za prostriedok nápravy? In: NECKÁŘ, Janet al. (eds.). Dny práva – 2008 – Days of Law [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1662–1667 [cit. 8. 11. 2015]. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/sprava/vacok.pdf

PIPKOVÁ, Hana. Kdo by měl rozhodovat o řádném opravném prostředku v azylovém řízení.Právní praxe. 2001, č. 7, s. 403–417.

KRYSKA, David. Idea nezávislých správních tribunálů a její možné uplatnění v cizineckém a azylovém právu se zaměřením na českou a polskou právní úpravu. In: JÍLEK, Dalibor a Pavel POŘÍZEK (eds.). Návratová směrnice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 20. října 2011 v Kanceláři veřejného ochránce práv – „Návratová“ směrnice (2008/115/ES): rok první [online]. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2012, s. 273–315 [cit. 8. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/Navratova_smernice_2011.pdf

VĚTROVSKÝ, Jaroslav. Výhody a nevýhody přezkumu rozhodnutí ve věcech azylu soudy v rámcisprávního soudnictví. In: JÍLEK, Dalibor a Renata KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém: procedurální směrnice. Brno: Doplněk, 2006, s. 100.

CAMRDA, Jakub. Podceňované právo azylu. Jiné právo [online]. 2011 [cit. 8. 11. 2015]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2011/02/podcenovane-pravo-azylu.html

LUPAČOVÁ, Hana. Soudní přezkum azylových a cizineckých věcí. In: JÍLEK, Dalibor a Pavel POŘÍZEK (eds.). Návratová směrnice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 20. října 2011 v Kanceláři veřejného ochránce práv – „Návratová“ směrnice (2008/115/ES): rok první [online]. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2012 [cit. 8. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/Navratova_smernice_2011.pdf, s. 258–260.

KONDELOVÁ, Alžbeta. Specifika právní ochrany proti vybraným rozhodnutím v cizineckém právu. In: HAVLAN, Petr et al. Dny práva 2013 – Days of Law 2013. Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným) [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [cit. 8. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2013/04_Pravni_ochrana_proti_nepravomocnym_spravnim_aktum.pdf, s. 146–148.

https://doi.org/10.5817/CPVP2016-2-2