Pracovný pomer na dobu určitú agentúrnych zamestnancov

Andrea Olšovská, Marek Švec

Abstrakt

Príspevok poukazuje na rozšírenú negatívnu prax trhu práce pri uzatváraní pracovných pomerov na dobu určitú so zamestnancami, ktorí sú dočasne pridelení na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Akcentovaný je predovšetkým výklad vymedzenia určitej doby pre účely pracovného pomeru na určitú dobu i trvania dočasného pridelenia a s tým súvisiaceho pojmu „právna udalosť“. Trvanie pracovného pomeru ako aj dočasného pridelenia na obdobie, ktoré je ukončené oznámením užívateľského zamestnávateľa, že nepotrebuje výkon práce dočasne prideleného zamestnanca, je pomerne časté a vedie k záveru o zneužití inštitútu dočasného pridelenia a obchádzaní kogentných ustanovení Zákonníka práce upravujúcich pracovný pomer na určitú dobu. Prezentovaná je aktuálne pripravená novelizácia relevantných zákonných ustanovení, ktorá má do určitej miery pomôcť odstrániť vyššie uvedenú negatívnu prax, ako aj súdne rozhodnutia, o ktorých možno polemizovať, či sú súladné s účelom právnej úpravy pracovných pomerov na určitú dobu.

Bibliografická citace

OLŠOVSKÁ, Andrea a Marek ŠVEC. Pracovný pomer na dobu určitú agentúrnych zamestnancov. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 3, s. 229-236. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5383

Plný Text: